BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP V...: 70
                 

Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam / Phạm Thu Phương; Vĩnh Bảo Ngọc; // Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2020. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng trưởng xanh ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho vùng Bắc Trung Bộ / Bùi Đức Hùng; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. - H.: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 5-2020. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

The neoliberal agricultural modernization model: A fundamental cause for large-scale land acquisition and counter land reform policies in the Mekong region = Mô hình hiện đại hoá nông nghiệp tân tự do: Một nguyên nhân cơ bản cho việc phản kháng thu hồi đất quy mô lớn và các chính sách cải cách ruộng đất ở khu vực Mê Công / Christian Castellanet; Jean‐Christophe Diepart; BRICS Initiatives for Critical Agrarian Studies (BICAS), 2015. - 15tr - Conference Paper No 55.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Agricultural Extension and Poverty Reduction: Strategic Choices in Ethnic Minority Communities = Khuyến nông và Giảm nghèo: Những lựa chọn chiến lược tại cộng đồng dân tộc thiểu sốOXFAM, 2014. - 20tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khuyến nông và giảm nghèo: Những lựa chọn chiến lược tại cộng đồng dân tộc thiểu sốOXFAM, 2014. - 20tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 33tr.

Tóm tắt: Trình bày thực trạng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và các khuyến nghị chính sách

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xây dựng nông thôn mới: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 12/2012. - 50tr - Tài li?u tham kh?o d?c bi?t.

Tóm tắt: Tài liệu nêu thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam sau 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bài học kinh nghiệm cho Việt nam và một số khuyến nghị nhằm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn / Nguyễn Thị Bích Điệp; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012. - 2tr - 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đổi mới tư duy quản lý nông nghiệp thời hội nhập / Võ Tòng Xuân; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012. - 5tr - 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bài toán chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn / Tạ Ngọc Giáo; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 11/2011. - 4tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách miễn thủy lợi phí cho nông dân: Kết quả tồn tại và định hướng phát triển / Hoàng Văn Phức; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 06/2011. - 4tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thực trạng giải pháp và định hướng đầu tư cho tam nông / Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 08/1012. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phương pháp luận hoạch định chính sách của nhà nước đối với nông dân ở nước ta hiện nay / Hoàng Văn Hoan; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 11/2011. - 5tr - 190.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh / Lê Ngọc Đức; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 02/2012. - 5tr - 193.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư vào nông nghiệp: giảm số vốn tăng nỗi lo / Đồng Phong; // Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - H.:Bộ Tài chính, 10/2011. - 2tr - 10.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp lựa chọn tập đoàn cây trồng triển vọng phục vụ mục tiêu phủ xanh và phát triển kinh tế vùng núi đá ở 4 huyện phía Bắc tỉnh Hà Giang / Nguyễn Trọng Bình; Nguyễn Trọng Minh; // Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - H.:Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 11/2011. - 7tr - 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp tăng thu nhập cho nông dân của Trung Quốc trong 10 năm gần đây / Nguyễn Thanh Giang; // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 12/2011. - 15tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tại Thanh Hóa- những vấn đề đặt ra / Lê Thị Hạnh; // Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán. - H.:Học viện Tài chính, 03/2012. - 3tr - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thách thức mới đối với nông nghiệp nông thôn nông dân Việt Nam và một số gợi ý chính sách giai đoạn 2011-2020 / Nguyễn Thị Tố Quyên; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Viện Kinh tế Việt Nam, 11/2011. - 9tr - 11.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số vấn đề đặt ra trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Hồng / Nguyễn Thị Thanh Tâm; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Viện Kinh tế Việt Nam, 12/2011. - 7tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com