BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH : 170
                 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Thành tựu và kinh nghiệm / Lê Vĩnh Tân; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ cấu tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính lãnh thổ và thực tiễn ở Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Lan; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 01/2018. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá công tác cải cách hành chính tại thành phố Hà Nội / Cồ Như Dũng; - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 4/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quy định cấp giấy phép kinh doanh: Cần một bước cải cách mạnh mẽ và có hệ thống / Phan Đức Hiếu; // Kỷ yếu hội thảo: "Kinh tế Việt Nam đến 2025: Cơ hội và thách thức". - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2014. - 13tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thể chế, kinh tế học thể chế và cải cách ở Việt Nam / Võ Trí Thành; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 10/2014. - 5tr - 864.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mô hình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở Nhật Bản / Trần Thọ Quang; Ngô Phương Anh; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 9/2014. - 5tr - Chuyên d? co s?. - 93.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Về sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chức danh và tiêu chuẩn công chức hiện nay / Hà Quang Trường; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 9/2014. - 4tr - Chuyên d? co s?. - 93.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cải cách chế độ công vụ, công chức - nhu cầu từ thực tiễn / Thái Thị Hồng Minh; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2/2014. - 6tr - Chuyên d? co s?. - 86.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bộ Tư pháp với công tác cải cách hành chính / Hà Hùng Cường; // Tạp chí Quản lý Nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2013. - 7tr - 207.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số vấn đề về hành chính phát triển / Nguyễn Thị Hồng Hải; // Tạp chí Quản lý Nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2013. - 5tr - 207.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cải cách hành chính trong bối cảnh đổi mới hệ thống chính trị / Đặng Khắc Ánh; // Tạp chí Quản lý Nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2013. - 5tr - 207.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của logic học đối với hoạt động quản lý và yêu cầu trang bị kiến thức logic học cho nhà quản lý / Trương Quốc Chính; // Tạp chí Quản lý Nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2013. - 5tr - 207.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp về cơ chế tài chính cho hệ thống nhà khách thuộc các cơ quan quản lý nhà nước / Nguyễn Sỹ Tá; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2012. - 3tr - 197.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Về vấn đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước / Trần Đình Thắng; Lê Thị Hồng; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2012. - 4tr - 194.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu lực hiệu quả và minh bạch / Lê Văn Điệu; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2012. - 4tr - 197.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương ở Hàn Quốc / Trần Thị Diệu Oanh; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2012. - 5tr - 195.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những vấn đề đặt ra trong thí điểm xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện / Hoàng Thị Tú Oanh; Đặng Thanh Mai; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2012. - 5tr - 194.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tình trạng chậm thay đổi trong hệ thống công vụ ở Việt Nam- nguyên nhân và giải pháp / Hoàng Thị Hoài Hương; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2012. - 5tr - 196.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo / Hoàng Sỹ Kim; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2012. - 5tr - 196.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khoa học hành chính trong hệ thống các khoa học xã hội / Nguyễn Hữu Khiển; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2012. - 5tr - 194.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com