BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO : 297
                 

Xây dựng xã hội học tập để đưa giáo dục Việt Nam hòa chung dòng chảy thế giới / Nguyễn Hữu Độ; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2020. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đối mới các trường đại học công lập theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm / Đàm Khắc Cử; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Is everyone really equal?: An introduction to key concepts in social justice education = Mọi người có thực sự bình đẳng không? Giới thiệu về các khái niệm chính trong giáo dục công bằng xã hội / Ozlem Sensoy, Robin DiAngelo,; . - New York:Teachers College Press, 2017. - 284tr..

Tóm tắt: Đây là ấn bản mới của cuốn sách hướng dẫn giáo dục công bằng xã hội từng đoạt giải thưởng. Có thể tiếp cận với học sinh từ trung học đến sau đại học, tài nguyên toàn diện này bao gồm nhiều tính năng mới như thảo luận về chủ nghĩa hoạt động đương đại. Văn bản bao gồm nhiều tính năng, ví dụ và họa tiết thân thiện với người dùng để không chỉ xác định mà còn minh họa các khái niệm chính.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đào tạo nghề cho người lao động dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Nguyễn Thị Khánh Ly; // Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông. - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 8/2015. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Linear and nonlinear optimization = Tối ưu hóa tuyến tính và phi tuyến tính / Richard W. Cottle; Mukund N. Thapa; .Springer, 2017. - 644tr..

Tóm tắt: Cuốn sách được chia thành hai phần về Mô hình và Ứng dụng LP; Phương trình tuyến tính và bất đẳng thức; Thuật toán Simplex; Thuật toán Simplex Tiếp tục; Tính hai mặt và Thuật toán Dual Simplex; Phân tích hậu sản; Cân nhắc tính toán; Các mô hình và ứng dụng phi tuyến (NLP); Tối ưu hóa không ràng buộc; Phương pháp gốc; Điều kiện tối ưu; Các vấn đề với ràng buộc tuyến tính; Các vấn đề với các ràng buộc phi tuyến; Phương pháp điểm nội thất; và một Phụ lục bao gồm các khái niệm toán học. Mỗi chương kết thúc với một bộ bài tập.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Training engineers for innovation = Đào tạo kỹ sư cho đổi mới / Denis Lemaître; .Wliey, 2018. - 271tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này tập hợp các tác phẩm của một nhóm các nhà nghiên cứu dành riêng cho lĩnh vực chủ đề đổi mới và vai trò của kỹ sư hiện đang thay đổi do kết quả của toàn cầu hóa, cuộc cách mạng kỹ thuật số, sự bất bình đẳng ngày càng tăng và mối quan tâm về môi trường.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tài chính công cho giáo dục đại học trong điều kiện tự chủ: bài học kinh nghiệm từ Singapore / Lê Thị Ngọc Lan; Hoàng Bảo Trâm; - H.: Học viện Tài chính, 11/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ chế quản lý tài chính các trường đại học địa phương trong tình hình hiện nay / Phùng Thị Khang Ninh; Phạm Thị Nhị An; - H.: Học viện Tài chính, 11/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hợp tác giáo dục đào tạo: một biểu hiện sinh động của quan hệ đặc biệt Việt - Lào / Đỗ Thanh Bình; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 9/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ở một số nước ASEAN và bài học tham khảo cho Việt Nam / Giao Thị Hoàng Yến; Giao Thị Khánh Ngọc; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 3/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số thành tựu của giáo dục đại học Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016) / Nguyễn Thúy Quỳnh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 7/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Trần Nhật Tân; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Môi hình trường đại học xanh Nhật Bản và hàm ý cho các trường đại học Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Thị Tuyết; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 6/2017. - 13tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Liên kết trường đại học doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: tình huống tại trường đại học bách khoa Hà Nội / Lê Hiếu Học; Nguyễn Đực Trọng; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 5/2017. - 15tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đặc thù của dịch vụ giáo dục đại học và vai trò của nhà nước đối với giáo dục đại học trong bối cảnh mới / Đặng Thị Lê Xuân; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 5/2017. - 6 tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xã hội hóa giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Lê Văn Chiến; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 8/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tổng quan các nghiên cứu quốc tế về mô hình trường đại học xanh / Nguyễn Thùy Anh; Phạm Vũ Thắng; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 9/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam / Lê Trung Thành; Đoàn Xuân Hậu;Nguyễn Bá Nhẫm; - H.: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 11/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tính đầu tư của giáo dục đại học: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam / Đặng Thị Lệ Xuân; - H.: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 4/2017. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư cá nhân cho giáo dục đại học tại Việt Nam: bằng chứng từ nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông hồng / Phạm Thị Huyền; Phạm Hồng Chương; - H.: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 3/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com