BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

AN SINH XÃ HỘI : 142
                 

An sinh xã hội vùng Tây Nguyên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Duy Thụy; - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

An sinh xã hội Việt Nam lũy tiến đến mức nào? / Martin Evans; Ian Gough;Susan Harkness;Andrew McKay; . - H.: UNDP, 2009. - 93tr..

Tóm tắt: Báo cáo xem xét các chính sách an sinh xã hội hiện nay và phân tích mối quan hệ giữa an sinh xã hội, tiêu dùng, thu nhập.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thực trạng quá trình hoàn thiện thể chế về đảm bảo an sinh xã hội / Bùi Văn Huyền; Đỗ Tất Cường; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 7/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của chính sách hỗ trợ đến phúc lợi hộ gia đình Việt Nam / Phạm Thu Hằng; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 7/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Các giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội / Lương Thị Hồng Hạnh; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011. - 79tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng về quỹ nhà ở xã hội và phân tích, đánh giá các chính sách nhà ở đối với người có thu nhập thấp. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ, đầu tư xây dựng tạo lập nhà ở đối với người có thu nhập thấp

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Situating mcroinsurance in social protection = Vị trí của bảo hiểm vi mô trong bảo trợ xã hội : Những bài học từ 6 nước / Gaby Ramm; Mayur Ankolekar; . - Luxembourg:The government of the grand duchy, 2014. - 84 tr - 978-99959-881-1-1.

Tóm tắt: Sách phân tích về bảo trợ xã hội Chiến lược an sinh xã hội và các thị trường bảo hiểm vi mô của các quốc gia Việt Nam, Bangladesh, Ấn độ. Brazil, Cambodia, and Rwanda và đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The role of microinsurance in social protection: A country study of Vietnam = Vai trò của bảo hiểm vi mô trong bảo trợ xã hội: Một nghiên cứu ở Việt Nam / Gaby Ramm; Mayur Ankolekar; . - Luxembourg:Microinsurance Network, 2015. - 44 tr - 978-99959-881-6-6.

Tóm tắt: Sách phân tích về bảo trợ xã hội ở Việt Nam gồm: Chiến lược an sinh xã hội và cơ cấu phân phối tại Việt Nam; Chiến lược an sinh xã hội của Chính phủ; Những thách thức phải đối mặt bởi các hệ thống bảo trợ xã hội công: thách thức chung, Những thách thức liên quan đến việc mở rộng vùng phủ sóng đến với người nghèo và những người có thu nhập thấp; Những thách thức liên quan đến lợi ích tăng cường; Những thách thức liên quan đến cải thiện tiếp cận bảo trợ xã hội. Sách cũng đề cập đến bảo hiểm vi mô ở Việt Nam gồm: Tổng quan Chiến lược bảo hiểm vi mô của Chính phủ Việt Nam; Các quy định của bảo hiểm vi mô; Các sản phẩm của bảo hiểm vi mô. Khuyến nghị cho việc sử dụng bảo hiểm vi mô trong bối cảnh bảo trợ xã hội .

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The Progressivity and Regressivity of aid to the Social Sectors = Tiến và thoái của trợ giúp trong các lĩnh vực xã hội / Bob Baulch; Tam Vi An Le; 2015. - 21 tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Public Health Insurance in Vietnam towards Universal Coverage: Identifying the challenges, issues, and problems in its design and organizational practices = Tiến tới phổ cập toàn dân BHYT ở Việt Nam: Xác định các thách thức, vấn đề và các vấn đề trong thiết kế và thực tiễn tổ chức / Midori Matsushima,; Hiroyuki Yamada; // OSIPP Discussion Paper.Osaka School of International Public Policy, 3/2013. - 22 tr - DP-2013-E-003.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Social Protection for the Informal Sector and the Informally Employed in Vietnam: Literature and data review = Bảo trợ xã hội cho khu vực phi chính thức và người sử dụng lao động không chính thức ở Việt Nam: Phân tích dữ liệu tổng quan / Nguyen Thi Lan Huong; Luu Quan Tuan; Meissner, Matthias; Bui Sy Tuan; Dang Do Quyen; Nguyen Hai Yen; - Bochum:Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik Ruhr-Universität Bochum (IEE), 2013. - 89 tr - IEE Working Paper 199. - ISSN 0934-6058. - ISBN 978-3-927276-85-7.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá hệ thống chính sách an sinh xã hội của Trung Quốc sau đại hội XVII (2007) / Nguyễn Thanh Giang; // Nghiên cứu Trung Quốc. - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 5/2014. - 13tr - 5.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng mô hình hồi quy phân tích các yếu tố tác động đến lãi suất cho vay mua nhà xã hội / Bùi Phương Minh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9/2013. - 5tr - 17.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân / Phạm Thị Hồng Hoa; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3/2014. - 3tr - 6.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đảm bảo công tác an sinh xã hội, phát triển bền vững / Võ Văn Măng; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4/2014. - 2tr - 7.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số so sánh về chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giữa Hàn Quốc và Việt Nam / Nguyễn Hoài Sơn; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á.Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 4/2012. - 10tr - 4.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Truyền thông góp phần thúc đẩy công tác xã hội / Phùng Thanh Hoa; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 02/2014. - 3tr - 217.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kinh nghiệp giải quyết đói nghèo của Singapore và Indonexia / Nguyễn Đức Thắng; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 10/2014. - 3tr - 225.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 / Mai Ngọc Cường; // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - H.:Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 6/2013. - 13tr - 192.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những yếu tố tác động đến vai trò của nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân hóa giàu - nghèo / Lý Thị Huệ; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 07/2015. - 5tr - 234.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vấn đề cấu trúc, mô hình và cách vận hành các trụ cột của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Trọng Đàm; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 6/2014. - 6tr - 860.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com