BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

ĐẦU TƯ CÔNG : 61
                 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 - cơ hội và thách thức / Phạm Thị Hoàng Phương; - H.: Học viện Tài chính, 2/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công ở Việt Nam / Bùi Tiến Hanh; - H.: Học viện Tài chính, 1/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Áp dụng mô hình phân tích tương quan đầu vào - đầu ra để đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp tái cấu trúc đầu tư công của Hà Nội / Mai Thị Thu; Trần Ngọc Nam;Lê Tất Phương;Hạ Thu Thủy;Phó Thị Kim Chi; - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2014. - 150tr..

Tóm tắt: Đề tài phân tích định lượng về tác động của đầu tư công tới các sản phẩm (ngành kinh tế - kỹ thuật) của Hà Nội bằng cách sử dụng mô hình bảng cân đối liên ngành đã được xây dựng cho Hà Nội. Kết quả của mô hình sẽ là cơ sở đáng tin cậy để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tái cấu trúc đầu tư công của Hà Nội.

Bộ sưu tập số: ĐTKH
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư công: thực trạng và tái cơ cấu / Vũ Tuấn Anh; Nguyễn Quang Thái; . - H.: Nxb Từ điển Bách Khoa, 2011. - 216tr..

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách này gồm các chương: Chương 1: Tinh hình đầu tư công 10 năm qua (2001-2010). Chương 2: Chính sách và cơ chế quản lý đầu tư công trong mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại. Chương 3: Đổi mới chinh sách đầu tư công trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hiệu quả đầu tư công: những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Trọng Cơ; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/1017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá tác động tái cơ cấu đầu tư công và dự báo cho giai đoạn 2016-2020 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Với mục tiêu đánh giá tác động của tái cơ cấu đầu tư công đến nền kinh tế, tài liệu nêu nên bối cảnh, mục tiêu giải pháp và các kết quả ban đầu của tái cơ cấu đầu tư công cũng như đưa ra các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch thực hiện tái cơ cấu đầu tư công trong giai đoạn này.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Đầu tư công tại Việt Nam / Cao Văn Bản; Nguyễn Thanh Hương; - H.: Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, 2009. - 98tr. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài đánh giá thực trạng tình hình đầu tư công hiện nay, nghiên cứu các Luật, Nghị định đã ban hành có liên quan đến đầu tư công; trên cơ sở dó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động quản lý nhà nước đối với đầu tư công trong giai đoạn hội nhập.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số vấn đề về phân cấp quản lý đầu tư công ở Việt Nam / Trịnh Thị Ái Hoa; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2015. - 8tr. - Tập 441.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ giữa đầu tư công với lạm phát và nợ công ở Việt Nam / Trần Toàn Thắng; Nguyễn Minh Châu; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 9/2015. - 11tr. - Tập 448.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An: thực trạng và một số khuyến nghị / Trần Thị Hoàng Mai; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 6/2015. - 9tr. - Tập 445.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Góc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDL / Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư; Lê Hoàng Phong; // Tạp chí Phát triển và hội nhập. - H.::11/2014. - 8 tr - S? 19 (29).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam / Nguyễn Minh Phong; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2/2012. - 5tr - 832.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam / Hoàng Dương Việt Anh; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 8tr - 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tái cấu trúc đầu tư công: đánh giá thực hiện 2012, quan điểm, định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo / Ngô Thắng Lợi; // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - H.:Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 4/2013. - 8tr - 190.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng các phương pháp định lượng đánh giá hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam / Phó Thị Kim Chi; Trần Thị Kim Dung; Đỗ Văn Lâm; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2013. - 8tr - 95.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phương pháp đánh giá tác động và hiệu quả của đầu tư công với phát triển kinh tế - xã hội / Nguyễn Đoan Trang; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 5/2013. - 7tr - 89.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ ngân sách nhà nước / Nguyễn Minh Phòng; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 5/2013. - 3tr - 5.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tái cơ cấu đầu tư công: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Hải Hà; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong tái cơ cấu nền kinh tế / Lê Thiên Biên; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 7/2013. - 2tr - 7.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước / Bùi Quang Vinh; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 03/2013. - 6tr - 845.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com