BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

DOANH NGHIỆP : 1219
                 

Sự thăng trầm của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hòa liên bang Đức / Lã Thanh Bình; Vũ Hùng Cường; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 4/2015. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp chủ yếu khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động thương mại sang các nước VISEGRAD (Séc, Slovakia, Hunggary và Ba Lan) giai đoạn 2015 - 2020 / Trần Đình Hiệp; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 6/2015. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoạt động hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp tại Đài Loan / Nguyễn Việt Khôi; Nguyễn Xuân Biểu; // Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới. - H.: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 02/2014. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển bền vững / Nguyễn Thị Hải Yến; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở pháp lý về kiểm soát chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài / Vũ Tuyên Hoàng; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước / Nguyễn Thị Thu Hoàn; Vương Quốc Huy; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp / Lương Minh Hải; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của CEO với sự phát triển doanh nghiệp dệt may / Nguyễn Thanh Hương; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Innovation and supply chain management: Relationship, collaboration and strategies = Đổi mới và quản lý chuỗi cung ứng: Mối quan hệ, hợp tác và chiến lược / António Carrizo Moreira; Luís Miguel D. F. Ferreira; .Springer, 2018. - 353tr..

Tóm tắt: Cuốn sách xem xét các vấn đề chính, thách thức, cơ hội và xu hướng trong quá trình đổi mới và quản lý chuỗi cung ứng. Đề xuất cách để các tổ chức cải thiện hiệu suất của họ bằng cách phát triển các chiến lược kinh doanh, thiết lập các hoạt động đổi mới kinh doanh và sắp xếp các hoạt động kinh doanh và đổi mới giữa các công ty. Giới thiệu và phân tích việc thực hiện các hoạt động cải tiến quy trình giữa các tổ chức và nội bộ và thực hiện các giải pháp đổi mới tổ chức để giải quyết các mối quan hệ hợp tác liên quan đến sản phẩm và quy trình trong chuỗi cung ứng.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Corporate social responsibility in China: Cultural and ownership influences on perceptions and practices = Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Trung Quốc: Ảnh hưởng văn hóa và quyền sở hữu đối với nhận thức và thực tiễn / Dashi Zhang; .Springer, 2017. - 133tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tìm hiểu làm thế nào văn hóa truyền thống và quyền sở hữu doanh nghiệp của Trung Quốc ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội của công ty ở Trung Quốc. Bằng cách so sánh các doanh nghiệp nhà nước, các công ty tư nhân và các công ty đa quốc gia, nó cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được nhận thức và thực hành ở cấp độ công ty trong các công ty này như thế nào. Nó cũng nghiên cứu cách thức hoạt động của công ty đan xen và văn hóa Trung Quốc, và mối quan hệ này ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở Trung Quốc như thế nào. Hơn nữa, nó nhấn mạnh giá trị của các yếu tố kinh tế trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ảnh hưởng của triết học Trung Quốc đến đạo đức doanh nghiệp.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Supply chain segmentation: Best-in-Class cases, practical insights and foundations = Phân khúc chuỗi cung ứng: Các trường hợp tốt nhất, những hiểu biết và nền tảng thực tế / Margarita Protopappa-Sieke; Ulrich W. Thonemann; .Springer, 2017. - 75tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi các đề xuất giá trị khách hàng khác nhau đòi hỏi họ phải theo đuổi một chiến lược chuỗi cung ứng khác biệt. Cung cấp những hiểu biết thực tế về cách đạt được phân khúc chuỗi cung ứng thành công và trình bày những lợi ích mà công ty có thể mang lại cho các công ty trên cơ sở nghiên cứu trường hợp công nghiệp tốt nhất từ ​​Gardena, Philips Luminaire, Siemens Health và Volvo Construction Equipment. Dựa trên các ví dụ này, sách cung cấp các khuyến nghị và giải pháp về cách xác định phân khúc chuỗi cung ứng và cách thiết lập và thực hiện chương trình chuyển đổi.Thảo luận sâu sắc về nền tảng lý thuyết hiện tại của phân khúc chuỗi cung ứng và giới thiệu các xu hướng hiện tại và các khuôn khổ có sẵn.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Entrepreneurship in technology for ASEAN = Doanh nhân công nghệ cho ASEAN / Purnendu Mandal; John Vong; .Springer, 2017. - 176tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào tăng trưởng và phát triển doanh nhân ở các nước đang phát triển nhanh chóng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuốn sách tổng hợp các bài báo và ý tưởng học thuật được trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về quản lý thế kỷ châu Á, Kuala Lumpur, Malaysia năm 2015. Điều đó cho thấy rằng các doanh nhân ngày nay đang tập trung nhiều hơn vào công nghệ và điều này đang xảy ra trong cái gọi là Quốc gia thông minh. Các chương trong cuốn sách xây dựng về những thành tựu to lớn trong đổi mới ở ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ. Lợi nhuận rất cần thiết cho sự tăng trưởng quốc gia. Một số vấn đề được đề cập bao gồm các phát triển trong Phân tích dữ liệu tài chính, Chăm sóc sức khỏe toàn cầu, Phân tích không gian địa lý, Sản xuất tinh gọn, Nhân sự và Phân tích dữ liệu lớn và học tập.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Innovation management and corporate social responsibility: Social responsibility as competitive advantage = Quản lý đổi mới và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trách nhiệm xã hội là lợi thế cạnh tranh / Reinhard Altenburger; .Springer, 2018. - 362tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các chiến lược bền vững, cũng như tác động của chúng đối với đổi mới sản phẩm và quy trình, mô hình kinh doanh và đổi mới xã hội trên toàn cầu. Giải thích các vấn đề tài nguyên, biến đổi khí hậu, tác động của ô nhiễm và các hoạt động kinh tế và những thách thức xã hội mới nổi chắc chắn dẫn đến những thay đổi trong môi trường kinh doanh, cấu trúc chi phí và lợi thế cạnh tranh. Sách nhấn mạnh những thay đổi này ảnh hưởng đến quá trình đổi mới và cách các công ty có thể đạt được lợi thế bằng cách tích hợp các nhóm bên liên quan trong quá trình đổi mới của họ, và bằng cách xem xét tính bền vững và nhu cầu của xã hội nói chung. Cuốn sách phản ánh những bước tiến lớn được thực hiện trong những năm gần đây trong cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và xã hội, và chứng minh tác động ngày càng tăng đối với quản lý đổi mới.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The value of innovation: knowing, proving, and showing the value of innovation and creativity: a step by step guide to impact and ROI measurement = Giá trị của đổi mới: hiểu biết, chứng minh và thể hiện giá trị của đổi mới và sáng tạo / Jack J. Phillips; Patricia Pulliam Phillips; .Wliey, 2018. - 390tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này chỉ ra từng bước làm thế nào để đo lường tác động và lợi tức đầu tư của các chương trình đổi mới và sáng tạo. Sách tập trung vào việc đo lường sự thành công của các chương trình sáng tạo và đổi mới. Cung cấp các ứng dụng thực tế cho các tổ chức. Thảo luận về các công ty sáng tạo nhất thế giới, 500 công ty toàn cầu, cách xác định lợi tức đầu tư ở các địa điểm và quốc gia, tác động của công nghệ thiết bị đeo, thu thập dữ liệu, cách các nhà quản lý có thể thúc đẩy bằng cách tạo ra ý nghĩa và hơn thế nữa ..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

SMEs in an era of globalization: International business and market strategies = Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa: Chiến lược kinh doanh và thị trường quốc tế / Ilan Bijaoui; .PALGRAVE MACMILLAN, 2017. - 142tr..

Tóm tắt: Cuốn sách xác định các động lực thúc đẩy toàn cầu hóa và đề xuất những cách thức sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) đối đầu với họ. Sử dụng các mô hình khác nhau được phát triển và thiết lập thông qua kinh nghiệm kinh doanh quốc tế để xác định chiến lược liên quan trên thị trường toàn cầu. Nó minh họa từng mô hình thông qua các nghiên cứu trường hợp thực tế, thành công về toàn cầu hóa các yếu tố, hiệu quả và các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo định hướng đổi mới.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡ / Nguyễn Minh Phong; Nguyễn Trần Minh Trí; - H.: Viện Nghiên cứu lập pháp, 06/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước / Viên Thế Giang; - H.: Viện Nghiên cứu lập pháp, 01/2017. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hậu quả pháp lý và cách thức xử lý các vi phạm nghĩa vụ góp vốn khi thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 / Nguyễn Thị Liễu Hạnh; - H.: Viện Nghiên cứu lập pháp, 05/2017. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao iệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng / Nguyễn Văn Sơn; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2018. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - thực trạng và giải pháp / Lương Minh Hải; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 03/2018. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com