BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Một số nét nổi bật về tình hình kinh tế Quý I và dự báo kinh tế Quý II năm 2017 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 4/2017. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung chuyên đề tập trung đánh giá những nét chính của nền kinh tế Việt Nam trong 3 tháng đầu năm và những biến động kinh tế thế giới tác động tới kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, chuyên đề đưa ra kết quả dự báo của một số chỉ số kinh tế vĩ mô trong quý II/2017.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những thách thức của lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 7/2016. - 81tr..

Tóm tắt: Kết cấu của tài liệu gồm 4 phần: Phần I: Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Phần II: Thực trạng lao động Việt Nam hiện nay. Phần III: Những thách thức của lao động Việt Nam khi hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Phần IV: Khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam chủ động hơn trong lĩnh vực lao động và việc làm khi hội nhập khu vực và quốc tế.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mô hình hợp tác xã trong xây dựng và phát triển nông thôn mới: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu gồm 3 phần sau: I. Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng HTX. II. Thực trạng phát triển mô hình HTX ở Việt Nam hiện nay. III. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 81tr..

Tóm tắt: Nội dung của Tài liệu gồm 3 phần: Phần I: Bối cảnh kinh tế Trung Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây. Phần II: Tác động của kinh tế Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam. Phần III: Kết luận và một số kiến nghị.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Tiếp cận theo phương pháp bảng cân đối liên ngành / Vũ Thị Thanh Huyền; - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 3/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Các ngành công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân, tác động kinh tế - xã hội và giải pháp giảm thiểu thiệt hại - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 81tr..

Tóm tắt: Nội dung của tài liệu được chia thành 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về Đồng bằng Sông Cửu Long. Phần II: Thực trạng, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Phần III: Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Triển vọng kinh tế thế giới 2017 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 81tr..

Tóm tắt: Nội dung của Tài liệu gồm 4 phần: Phần I. Toàn cảnh kinh tế thế giới năm 2016. Phần II. Một số nét vận động chủ đạo của kinh tế thế giới 2016. Phần III. Triển vọng kinh tế thế giới năm 2017. Phần IV. Những tác động chủ yếu của kinh tế thế giới tới kinh tế Việt Nam và kiến nghị chính sách.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá công tác cải cách hành chính tại thành phố Hà Nội / Cồ Như Dũng; - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 4/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tình hình kinh tế quý III và dự báo cả năm 2016 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 10/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung gồm ba phần: Phần I. Tổng quan tình hình kinh tế thế giới và trong nướ c 9 tháng đầu năm 2016. Phần II. Một số vấn đề cần quan tâm trong 9 tháng đầu năm 2016. Phần III. Kiến nghi ̣và gợi ý chính sách.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu đánh thuế tài sản tại một số quốc gia / Nguyễn Thị Việt Nga; - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 5/2018. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thuế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 12/2012. - 80tr. - Chuyên d? ph?c v? lãnh d?o. - 82.

Tóm tắt: Tài liệu gồm 2 phần chính. Phần I tập trung phân tích một số net lớn của kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Phần II phác họa các kịch bản tăng trưởng kinh tế và dự báo khả năng ổn định vĩ mô trong năm 2013. Trên cơ sở các kết quả dự báo này. Báo cáo nêu một số kiến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu của năm 2013.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr. - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bức tranh" kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012 và dự báo năm 2013 / Nguyễn Đức Kiên; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr. - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu tác dụng của bổ sung Glycerol và axit béo tới khả năng bảo quản quả dưa chuột của Chitosan / Nguyễn Duy Lâm; Vũ Thị Nhị; - H.: 2011. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động những chính sách kinh tế chủ yếu đến một số chỉ tiêu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2015 // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2013. - 80tr.

Tóm tắt: Giới thiệu một số nét lớn về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013; đưa ra các dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014-2015; phân tích tác động của những chính sách kinh tế chủ yếu đến chỉ tiêu kinh tế Việt Nam thông qua một số chính sách vĩ mô quan trọng, từ đó đưa ra kiến nghị với từng chính sách cụ thể

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao phòng kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế / Trần Anh Phương; Trần Phú Cường ;Lê Thị Vân Thùy;Trần Thị Hải Yến;Nguyễn Duy Hưng;Trần Thị Tố Uyên; - H.: Văn phòng Bộ / Vụ Pháp chế, 2014. - 96tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng triển khai công tác kiểm soát TTHC khi Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới khi nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và biên chế làm công tác kiểm soát TTHC được chuyển giao từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Quản lý nhà nước
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vục công nghiệp phụ trợ / Trần Văn Ngọt; Phùng Mạnh Hà; - H.: Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014. - 91tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. Đánh giá việc thực hiện, sự tác động, hiệu quả của các chính sách công nghiệp hỗ trợ đối với ngành công nghiệp, với nền kinh tế, từ các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Các ngành công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá tình hình và cảnh báo những thách thức chủ yếu trong nền kinh tế nước ta hiện nay / Lại Quang Thực; Bùi Hà;Nguyễn Thị Phú Hà; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 135tr. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đánh giá tình hình phát triển KT-XH 5 năm 2001-2005; bối cảnh chung của các nước trong khu vực và những tồn tại, thách thức chủ yếu trong nền kinh tế, mục tiêu và định hướng phát triển Kt-Xh giai đoạn 2006-2010 với một số giải pháp

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com