BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Islamic economics and COVID-19: The economic, social and scientific consequences of a global pandemic = Kinh tế học Hồi giáo và COVID-19: Hậu quả kinh tế, xã hội và khoa học của đại dịch toàn cầu / Masudul Alam Choudhury; .Routledge, 2021. - 157tr..

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu lý thuyết chung về các đợt đại dịch và những ảnh hưởng lâu dài bất lợi của chúng đối với đời sống của con người và môi trường. Nó bao gồm một nghiên cứu chuyên sâu về COVID-19 nhưng cũng hướng đến tương lai để dự tính các đại dịch tiềm ẩn sắp xảy ra.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

From economic to energy transition: Three decades of transitions in central and eastern Europe = Chuyển đổi từ kinh tế sang năng lượng: Ba thập kỷ chuyển đổi ở Trung và Đông Âu / Matúš Mišík; Veronika Oravcová; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 628tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này xem xét các vấn đề chuyển đổi năng lượng trong khu vực Trung và Đông Âu (CEE).

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the time of COVID-19 = Kinh tế học trong thời COVID-19 / Richard Baldwin; Beatrice Weder di Mauro; .CEPR Press, 2020. - 284tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các phân tích chính sách dựa trên nghiên cứu và bình luận về tính kinh tế của COVID-19 từ các nhà kinh tế hàng đầu. Các chủ đề sẽ bao gồm tất cả các cơ chế lây lan thông thường của quốc tế (thương mại, dòng vốn, thể chế tài chính, kỳ vọng, v.v.) cũng như tác động trong nước như quy mô, mức độ tồn tại và thành phần ngành của các hoạt động kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The new coronavirus: and the largest economic recession post-World War II = Coronavirus mới: và cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất sau Thế chiến II / Abrantes; Maria Luísa; .Maria Luísa Perdigão Abrantes, 2020. - 177tr..

Tóm tắt: Coronavirus mới đã làm trầm trọng thêm nền kinh tế toàn cầu. Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế cần được thực hiện để điều chỉnh những bất cân xứng về kinh tế - xã hội hiện có, trong một thế giới mà 26 cá nhân giàu nhất có tổng tài sản tương đương với 3,8 tỷ cá nhân nghèo nhất...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

OECD international direct investment statistics 2019 = Số liệu thống kê về đầu tư trực tiếp quốc tế của OECD năm 2019OECD, 2020. - 338tr..

Tóm tắt: Được thúc đẩy bởi sự thay đổi công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và tự do hóa thị trường, đầu tư trực tiếp quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. OECD biên soạn và phổ biến các số liệu thống kê cập nhật và đáng tin cậy, rất cần thiết cho việc giải thích có ý nghĩa các xu hướng đầu tư cho việc hoạch định chính sách. Số liệu thống kê này dựa trên báo cáo chính thức của các nước OECD về các khoản đầu tư trên toàn thế giới. Dữ liệu có thể so sánh quốc tế giúp đo lường mức độ hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của các thị trường.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Regulation of energy markets: Economic mechanisms and policy evaluation = Quy định thị trường năng lượng: Cơ chế kinh tế và đánh giá chính sách / Machiel Mulder; .Springer, 2021. - 102tr..

Tóm tắt: Cuốn sách giải thích các cơ chế kinh tế chính đằng sau thị trường năng lượng và đánh giá cách các chính phủ có thể thực hiện các chính sách để cải thiện cách các thị trường này hoạt động. Thông qua quan điểm kinh tế vi mô, cuốn sách phân tích một cách có hệ thống các dạng thất bại khác nhau của thị trường điện và khí đốt cũng như thị trường than, dầu, hydro và nhiệt để xác định các chính sách của chính phủ có thể cải thiện phúc lợi.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Income distribution dynamics of economic systems: An econophysical approach = Động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế: Phương pháp tiếp cận kinh tế học / Marcelo Byrro Ribeiro; .Cambridge University Press, 2020. - 335tr..

Tóm tắt: Cuốn sách sử dụng quan điểm kinh tế học để tập trung vào động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế. Thảo luận về hai truyền thống nghiên cứu riêng biệt: cách tiếp cận vật lý thống kê và cách tiếp cận dựa trên các mô hình chu kỳ thương mại phi tuyến tính của động lực kinh tế vĩ mô.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics today: The micro view = Kinh tế học ngày nay: Cái nhìn vi mô / Roger LeRoy Miller; Nancy W. Clegg; .Pearson, 2021. - 495tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này cho người đọc thấy kinh tế học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong các thói quen hàng ngày của họ, đồng thời cung cấp nhiều cách để đánh giá sự hiểu biết của họ về các khái niệm chính được đề cập trong mỗi chương. Ấn bản thứ 19 cũng bao gồm sự nhấn mạnh mới về kinh tế học hành vi, cùng với các vấn đề, nội dung mô tả và tính năng hoàn toàn mới thu hút người đọc và giúp họ tập trung vào các ý tưởng trọng tâm trong kinh tế học ngày nay.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Environment at a glance 2020 = Đánh giá nhanh về môi trường 2020OECD, 2020. - 68tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến xu hướng môi trường chính trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, chất lượng không khí và nền kinh tế tuần hoàn. Phân tích dựa trên các chỉ số từ Bộ Chỉ số Môi trường cốt lõi của OECD - một công cụ để đánh giá kết quả hoạt động môi trường và theo dõi quá trình hướng tới phát triển bền vững. Báo cáo sử dụng dữ liệu so sánh mới nhất nhận được từ các thành viên OECD và được tổng hợp từ các nguồn quốc tế khác.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Forecasting: Principles and practice = Dự báo: Nguyên tắc và thực hành / Rob J. Hyndman; George Athanasopoulos; .Otexts, 2018. - 505tr..

Tóm tắt: Dự báo được yêu cầu trong nhiều tình huống. Bất kể hoàn cảnh hay thời gian liên quan, dự báo là một trợ giúp quan trọng trong việc lập kế hoạch hiệu quả. Cuốn sách này giới thiệu toàn diện về các phương pháp dự báo và trình bày đầy đủ thông tin về từng phương pháp để người đọc sử dụng chúng một cách hợp lý.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Agricultural risk management in the face of climate change = Quản lý rủi ro nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Vikas Choudhary; Tobias Baedeker; Aira Maria Htenas; Jitendra P.Srivastara; // Nghiên cứu của IBRD. - Washington, Mỹ:IBRD, 10/2015. - 60tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận, khung pháp lý chung về quản lý đầu tư / Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận, khung pháp lý chung về quản lý đầu tư. Kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Trình tự và nội dung chuẩn bị dự án đầu tư, quản lý, giám sát, đánh giá vốn đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Quản lý đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com