BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Du lịch cộng đồng tộc người ở Việt Nam: xu thế thích ứng nhu cầu hội nhập văn hóa / Trần Thị Mai An; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Du lịch
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ cấu và xu hướng lệ thuộc trong quan hệ thương mại của Việt Nam với Trung Quốc / Phạm Bích Ngọc; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 4/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xu thế chuyển dịch lợi thế so sánh ở khu vực châu Á / Tạ Phúc Đường; Lê Văn Hùng; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2018. - 14tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Các thể chế hợp tác nhân quyền của ASEAN / Phạm Thị Thu Huyền; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 02/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nhân quyền
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ thương mại EU-ASEAN giai đoạn 1994-2015 / Nguyễn Thị Thu Hà; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 02/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác định hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức trường đại học, cao đẳng công lập tại Việt Nam / Nguyễn Ngọc Khánh; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Giáo dục
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của Lào trong tiến trình hiện thức hóa cộng đồng ASEAN / Nguyễn Ngọc Lan; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 11/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

ASEAN trong chính sách an ninh - quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 1991-2017 / Văn Thành Ngọc; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 02/2018. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của chính sách năng lượng "hướng đông" của Nga đối với hợp tác năng lượng Nga - Việt Nam đầu thế kỷ XXI / Bùi Thị Thảo; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 11/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quản lý thuế thu nhập cá nhân: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam / Dương Thị Bình Minh; Vũ Thị Bích Quỳnh; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thuế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 12/2012. - 80tr. - Chuyên d? ph?c v? lãnh d?o. - 82.

Tóm tắt: Tài liệu gồm 2 phần chính. Phần I tập trung phân tích một số net lớn của kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Phần II phác họa các kịch bản tăng trưởng kinh tế và dự báo khả năng ổn định vĩ mô trong năm 2013. Trên cơ sở các kết quả dự báo này. Báo cáo nêu một số kiến nghị nhằm thực hiện các mục tiêu của năm 2013.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu tác dụng của bổ sung Glycerol và axit béo tới khả năng bảo quản quả dưa chuột của Chitosan / Nguyễn Duy Lâm; Vũ Thị Nhị; - H.: 2011. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hội nhập quốc tế / Ngô Tất Thắng; - H.:2010. - 7tr. - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động những chính sách kinh tế chủ yếu đến một số chỉ tiêu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2015 // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2013. - 80tr.

Tóm tắt: Giới thiệu một số nét lớn về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013; đưa ra các dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014-2015; phân tích tác động của những chính sách kinh tế chủ yếu đến chỉ tiêu kinh tế Việt Nam thông qua một số chính sách vĩ mô quan trọng, từ đó đưa ra kiến nghị với từng chính sách cụ thể

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thức đẩy quá trình liên kết và phát triển sản xuất phụ trợ của các DNNVV với các doanh nghiệp lớn ngành công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta / Lê Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Quảng;Tạ Đình Xuyên; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 79 tr..

Tóm tắt: Căn cứ, nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện nhằm thức đẩy quá trình liên kết và phát triển sản xuất phụ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lới trong ngành công nghiệp nước ta.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Công nghiệp phụ trợ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường: Bài học chính sách cho Việt Nam // Thông tin chuyên đề. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2014. - 46tr.

Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đối với chất lượng môi trường: Nghiên cứu tổng quan, kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học chính sách cho Việt Nam về giải pháp

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá tình hình và cảnh báo những thách thức chủ yếu trong nền kinh tế nước ta hiện nay / Lại Quang Thực; Bùi Hà;Nguyễn Thị Phú Hà; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 135tr. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đánh giá tình hình phát triển KT-XH 5 năm 2001-2005; bối cảnh chung của các nước trong khu vực và những tồn tại, thách thức chủ yếu trong nền kinh tế, mục tiêu và định hướng phát triển Kt-Xh giai đoạn 2006-2010 với một số giải pháp

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com