BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

From economic to energy transition: Three decades of transitions in central and eastern Europe = Chuyển đổi từ kinh tế sang năng lượng: Ba thập kỷ chuyển đổi ở Trung và Đông Âu / Matúš Mišík; Veronika Oravcová; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 628tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này xem xét các vấn đề chuyển đổi năng lượng trong khu vực Trung và Đông Âu (CEE).

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The economics of education = Nghiên cứu kinh tế của chương trình giáo dục / Steve Bradley; Colin Green; .Elsevier, 2020. - 561tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tổng quan toàn diện và hiện tại về lĩnh vực giáo dục mà các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và sinh viên có thể tiếp cận rộng rãi. Các phương pháp tiếp cận thực nghiệm hiện tại trong đề xuất sinh thái của giáo dục (Schwerdt và Woessmann) và những hiểu biết quan trọng từ việc ứng dụng hành vi đến kinh tế học của giáo dục. Mối quan hệ của giáo dục đạt được với tăng trưởng kinh tế ...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the time of COVID-19 = Kinh tế học trong thời COVID-19 / Richard Baldwin; Beatrice Weder di Mauro; .CEPR Press, 2020. - 284tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các phân tích chính sách dựa trên nghiên cứu và bình luận về tính kinh tế của COVID-19 từ các nhà kinh tế hàng đầu. Các chủ đề sẽ bao gồm tất cả các cơ chế lây lan thông thường của quốc tế (thương mại, dòng vốn, thể chế tài chính, kỳ vọng, v.v.) cũng như tác động trong nước như quy mô, mức độ tồn tại và thành phần ngành của các hoạt động kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Statistical analysis of financial data: With examples in R = Phân tích thống kê dữ liệu tài chính: Với các ví dụ trong R / James Gentle; .CRC Press, 2020. - 666tr..

Tóm tắt: Phân tích thống kê dữ liệu tài chính bao gồm việc sử dụng phân tích thống kê và các phương pháp của khoa học dữ liệu để mô hình hóa và phân tích dữ liệu tài chính. Chương đầu tiên là tổng quan về thị trường tài chính, mô tả hoạt động của thị trường và sử dụng phân tích dữ liệu khám phá để minh họa bản chất của dữ liệu tài chính. Phần mềm được sử dụng để lấy dữ liệu cho các ví dụ trong chương đầu tiên và cho tất cả các phép tính và để tạo ra các đồ thị là R.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

China's gilded age: The paradox of economic boom and vast corruption = Thời đại hoàng kim của Trung Quốc: Nghịch lý của sự bùng nổ kinh tế và tham nhũng lớn / Yuen Yuen Ang; .Cambridge University Press, 2020. - 276tr..

Tóm tắt: Tại sao Trung Quốc phát triển quá nhanh trong thời gian dài bất chấp nạn tham nhũng rộng lớn? Kể từ khi mở cửa thị trường, tham nhũng ở Trung Quốc đã phát triển theo hướng tiếp cận tiền. Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu, tác giả giải thích sự tiến triển của tham nhũng ở Trung Quốc, sự khác biệt của nó với phương Tây và các nước đang phát triển khác, và chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng và quản trị.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The new coronavirus: and the largest economic recession post-World War II = Coronavirus mới: và cuộc suy thoái kinh tế lớn nhất sau Thế chiến II / Abrantes; Maria Luísa; .Maria Luísa Perdigão Abrantes, 2020. - 177tr..

Tóm tắt: Coronavirus mới đã làm trầm trọng thêm nền kinh tế toàn cầu. Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế cần được thực hiện để điều chỉnh những bất cân xứng về kinh tế - xã hội hiện có, trong một thế giới mà 26 cá nhân giàu nhất có tổng tài sản tương đương với 3,8 tỷ cá nhân nghèo nhất...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ecological-economic modelling for biodiversity conservation = Mô hình kinh tế-sinh thái để bảo tồn đa dạng sinh học / Martin Drechsler; .Cambridge University Press, 2020. - 315tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp tiếp cận mô hình sinh thái và kinh tế phù hợp cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Thảo luận về những thuận lợi và thách thức liên quan đến mô hình kinh tế-sinh thái, cùng với tổng quan về các cách thức tích hợp hữu ích. Mặc dù là một cuốn sách về mô hình toán học, các khái niệm sinh thái và kinh tế đóng một vai trò quan trọng như nhau, giúp người đọc từ các nền tảng rất khác nhau có thể tiếp cận được.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Process management and organizational process maturity: Economic and non-economic organizations = Quản lý quy trình và sự hoàn thiện quy trình quản lý: Các tổ chức kinh tế và phi kinh tế / Anna Kosieradzka; Katarzyna Rostek; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 140tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến nhu cầu hiểu rõ hơn về thiết kế, thực hiện và cải tiến quản lý quá trình. Nó trình bày và sắp xếp các khái niệm và vấn đề trong lĩnh vực quản lý quy trình, đồng thời chỉ ra các công cụ hỗ trợ được chỉ định cho từng giai đoạn trong bốn giai đoạn cơ bản của vòng đời quy trình (mô hình hóa, thực hiện, xác minh và hoàn thiện).

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

OECD international direct investment statistics 2019 = Số liệu thống kê về đầu tư trực tiếp quốc tế của OECD năm 2019OECD, 2020. - 338tr..

Tóm tắt: Được thúc đẩy bởi sự thay đổi công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và tự do hóa thị trường, đầu tư trực tiếp quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. OECD biên soạn và phổ biến các số liệu thống kê cập nhật và đáng tin cậy, rất cần thiết cho việc giải thích có ý nghĩa các xu hướng đầu tư cho việc hoạch định chính sách. Số liệu thống kê này dựa trên báo cáo chính thức của các nước OECD về các khoản đầu tư trên toàn thế giới. Dữ liệu có thể so sánh quốc tế giúp đo lường mức độ hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của các thị trường.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the age of COVID-19 = Kinh tế học trong thời đại COVID-19 / Joshua Gans; .MIT Press, 2020. - 225tr..

Tóm tắt: Cuốn sách có cách nhìn rõ ràng và có hệ thống về các lựa chọn kinh tế đang được thực hiện để ứng phó với COVID-19. Tác giả cho thấy rằng việc ngăn chặn virus và tạm dừng nền kinh tế là những bước đầu tiên cần thiết. Một khi vi rút được ngăn chặn, chúng ta sẽ cần phải xoay trục để đổi mới, và lập kế hoạch làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các đại dịch trong tương lai. Cuốn sách cũng xem xét các công cụ chính sách có thể hỗ trợ phục hồi kinh tế, phân biệt giữa thiệt hại kinh tế trong đại dịch và suy thoái.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Agricultural risk management in the face of climate change = Quản lý rủi ro nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Vikas Choudhary; Tobias Baedeker; Aira Maria Htenas; Jitendra P.Srivastara; // Nghiên cứu của IBRD. - Washington, Mỹ:IBRD, 10/2015. - 60tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung của Thông tin Chuyên đề được chia thành 3 phần chính: I. Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. II. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với toàn cầu. III. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới kinh tế Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com