BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Phát triển xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế giai đoạn 2006-2010 / Vụ Lao động văn hóa xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 105tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài tập trung vào 13 lĩnh vực xã hội quan trọng: lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển dân số, y tế... các lĩnh vực xã hội được đặt trong bối cảnh quan hệ, hợp tác quốc tế của VN, trong quá trình hội nhập có nhiều vấn đề đòi hỏi phải đối mặt và có biện pháp giải quyết nhằm đưa VN phát triển đúng định hướng,...

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phát triển xã hội / Tạ Đình Hải; Hồ Minh Chiến; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1996. - 125tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đưa ra các tiêu chí để đánh giá và đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp để phát triển xã hội

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp xúc tiến thương mại nội địa trong tiến trình kinh hội nhập kinh tế ,bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ,nâng cao mức sống của dân cư / Phạm Minh Ngọc; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2006. - 77tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đánh giá sự phát triển của thương mại nội địa giai đoạn 2001-2005, hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới thương mại nội địa ,một số giải pháp xúc tiến thương mại nội địa trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của một số vấn đề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến 2010 và tầm nhìn 2020 / Lưu Bích Hồ; Nguyễn Quang Thái;Lê Anh Sơn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2000. - 175tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Nêu lên một số vấn đề lý luận, cơ sở khoa học và đề ra một số kiến nghị trong việc phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh sản xuất hàng hóa một số nông, lâm sản chủ yêu ở vùng trung du miền núi phía bắc năm 2010 / Nguyễn Thế Hiển; Nguyễn Ngọc Hà; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2001. - 121tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài làm rõ khả năng sản xuất nông, lâm sản trên địa vàn trung du miền núi phía bắc và đề xuất phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phát triển một số nông, lâm sản chủ yếu theo hướng sản xuất hàng hóa .

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2006 - 2010 / Dương Đức Ưng; Vũ Đại Thắng; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2005. - 96tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tình hình thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2001 - 2005; Định hướng thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2006 - 2010. Các chính sách và giải pháp chủ yếu trong việc thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2006 - 2010

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Vốn đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số biện pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Nguyễn Chí Dũng; Đậu Bích Thủy; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2001. - 100tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những lý thuyết về FDI và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực để xác lập các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn FDI nói riêng

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam / Lê Quốc Lý; Nguyễn Thế Ngân; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1996. - 132tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài phân tích tình hình vốn trong nông nghiệp nông thôn, đánh giá tính hiệu quả của đồng vốn tín dụng trong thực tế nông nghiệp nước ta. Nghiên cứu có thực tiễn vốn trong nông nghiệp, nông thôn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Tín dụng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Các giải pháp xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long / Lưu Lượng; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2010. - 42tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đánh giá phát triển nguồn nhân lực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới góc độ xã hội hóa. Định hướng xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long và những giải pháp chủ yếu để thực hiện xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Nguồn nhân lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá tác động của thâm hụt ngân sách tới các biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu ở Việt Nam / Đặng Đức Anh; Nguyễn Thế Nghiệp; - H.: Vụ Tài chính tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014. - 77tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài cung cấp bức tranh phân tích cụ thể về những vấn đề liên quan đến thâm hụt ngân sách ở Việt Nam hiện nay. Bổ sung thêm vào thực tiễn nghiên cứu các phân tích về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách với một số chỉ số kinh tế vĩ mô trên các giác độ lý thuyết và thực tiễn...

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bức tranh" kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012 và dự báo năm 2013 / Nguyễn Đức Kiên; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr. - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr. - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan điểm về lựa chọn cơ cấu sản phẩm và đánh giá khả năng sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê / Nghiêm Gia; - H.: 2011. - 6tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hội nhập quốc tế / Ngô Tất Thắng; - H.:2010. - 7tr. - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Revisiting the “Missing Middle”: Production and Corruption = Xem xét lại việc thiếu điểm giữa: Sản xuất và tham nhũng / Hien Thu Pham; Shino Takayama; .Centre for Efficiency and Productivity Analysis, January 2015. - 42 tr. - ISSN No. 1932 - 4398.

Tóm tắt: This paper investigates empirically the relationship between firm size and production efficiency, and the relationship between firm size and the likelihood of paying bribes using firm-level data from Vietnam. Our analysis indicates that middle-sized firms’ production efficiencies tend to be lower than small-sized or large-sized firms in most of the manufacturing industries, and as firm size increases, the likelihood of paying bribes also increases. Firm size distribution has been a particular concern of economists for almost a century, and more recently, there has been increasing interest in the firm size distribution of developing nations, particularly the missing middle phenomenon, which refers to the fact that the distribution of firm size in developing countries tends to be bimodal. Our em-pirical results shed light on the relationship between firm size, production and corruption, and provide insights into these relations.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan điểm về lựa chọn cơ cấu sản phẩm và đánh giá khả năng sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê / Nghiêm Gia; - H.: 2011. - 6tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bài góp ý tại hội thảo thông tin khoa học và công nghệ ngày nay / Lê Tiến; - H.: 2010. - 3tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hội nhập quốc tế / Ngô Tất Thắng; - H.:2010. - 7tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu công nghệ và tạo dựng môi trường công cụ tin học để thu thập thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Anh; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 2008. - 87tr.

Tóm tắt: Đề tài tổng quan về nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ lựa chọn áp dụng cho việc xây dựng phần mềm trao đổi thông tin điện tử. Kết quả xây dựng chương trình thử nghiệm trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp và cài đặt chạy thử nghiệm tại Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tin học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị cá tra xuất khẩu của Việt Nam / Hoàng Hải Bắc; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2015. - 6tr - 116.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng cường áp dụng mô hình mua sắm tập trung nhằm chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực đấu thầu / Nguyễn Thị Diệu Phương; Phan Thị Quỳnh Vân;Hoàng Cương; - H.: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014. - 70tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu pháp luật Việt Nam về mua sắm tập trung, quy định về mua sắm tập trung trên thế giới, hội thảo, khảo sát, tham vấn các bên trong quá trình tổ chức, tham gia đấu thầu, những người chịu tác động trực tiếp… để nắm bát được yêu cầu thực tế về mô hình tổ chức và quản lý trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chi tiêu công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội / Hoàng Dũng; - H.: 2010. - 10tr - Tập 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt Nam / Nguyễn Trọng Hoài; Trần Quang Bảo; // Tạp chí Phát triển kinh tế. - H.:Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 01/2014. - 17tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ / Nguyễn Tuấn Hưng; - H.: 2010. - 12tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com