BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

From economic to energy transition: Three decades of transitions in central and eastern Europe = Chuyển đổi từ kinh tế sang năng lượng: Ba thập kỷ chuyển đổi ở Trung và Đông Âu / Matúš Mišík; Veronika Oravcová; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 628tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này xem xét các vấn đề chuyển đổi năng lượng trong khu vực Trung và Đông Âu (CEE).

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Environment at a glance 2020 = Đánh giá nhanh về môi trường 2020OECD, 2020. - 68tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến xu hướng môi trường chính trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, chất lượng không khí và nền kinh tế tuần hoàn. Phân tích dựa trên các chỉ số từ Bộ Chỉ số Môi trường cốt lõi của OECD - một công cụ để đánh giá kết quả hoạt động môi trường và theo dõi quá trình hướng tới phát triển bền vững. Báo cáo sử dụng dữ liệu so sánh mới nhất nhận được từ các thành viên OECD và được tổng hợp từ các nguồn quốc tế khác.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the time of COVID-19 = Kinh tế học trong thời COVID-19 / Richard Baldwin; Beatrice Weder di Mauro; .CEPR Press, 2020. - 284tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các phân tích chính sách dựa trên nghiên cứu và bình luận về tính kinh tế của COVID-19 từ các nhà kinh tế hàng đầu. Các chủ đề sẽ bao gồm tất cả các cơ chế lây lan thông thường của quốc tế (thương mại, dòng vốn, thể chế tài chính, kỳ vọng, v.v.) cũng như tác động trong nước như quy mô, mức độ tồn tại và thành phần ngành của các hoạt động kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the age of COVID-19 = Kinh tế học trong thời đại COVID-19 / Joshua Gans; .MIT Press, 2020. - 225tr..

Tóm tắt: Cuốn sách có cách nhìn rõ ràng và có hệ thống về các lựa chọn kinh tế đang được thực hiện để ứng phó với COVID-19. Tác giả cho thấy rằng việc ngăn chặn virus và tạm dừng nền kinh tế là những bước đầu tiên cần thiết. Một khi vi rút được ngăn chặn, chúng ta sẽ cần phải xoay trục để đổi mới, và lập kế hoạch làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các đại dịch trong tương lai. Cuốn sách cũng xem xét các công cụ chính sách có thể hỗ trợ phục hồi kinh tế, phân biệt giữa thiệt hại kinh tế trong đại dịch và suy thoái.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Fuzzy models in economics = Mô hình mờ trong kinh tế học / Gorkhmaz Imanov; .Springer, 2021. - 126tr..

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn phương pháp mờ áp dụng cho việc phân tích các hệ thống kinh tế xã hội. Cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan toàn diện và cập nhật về các thuật toán, bao gồm lý thuyết cũng như những cân nhắc thực tế, các hạn chế hiện tại và giải pháp. Mỗi chương tập trung vào một vấn đề kinh tế khác nhau, giải thích từng bước quy trình để tiếp cận nó, sử dụng các công cụ mờ tương ứng. Cuốn sách bao gồm các yếu tố của lôgic mờ trực quan, entropy mờ và phương pháp DEMATEL mờ, một cách tiếp cận mờ để tính toán chỉ số ổn định tài chính. Báo cáo về một số mô hình mới về an ninh xã hội, tài chính và sinh thái, và về một phương pháp mờ mới để đánh giá chất lượng phát triển của nền kinh tế thông tin.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Studies on China's special economic zones 3 = Các nghiên cứu về các đặc khu kinh tế 3 của Trung Quốc / Yiming Yuan; .Springer, 2020. - 159tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một nghiên cứu có thẩm quyền về các Đặc khu Kinh tế (SEZ). Phạm vi của các bài báo sẽ bao gồm các lý thuyết, phương pháp và khám phá mới trong nghiên cứu SEZ, và đặc biệt cung cấp những thành tựu gần đây trong các Đặc khu kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics and sustainability: Social-ecological perspectives = Kinh tế và bền vững: Quan điểm sinh thái - xã hội / Karl Bruckmeier; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 457tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan các quan điểm kinh tế về tính bền vững. Nó tổng hợp các nghiên cứu kinh tế, sinh thái và liên ngành bền vững và bằng cách áp dụng một khuôn khổ kinh tế - xã hội và sinh thái tích hợp, chứng minh cách nghiên cứu này có thể được cải thiện và triển khai trong thực tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Forecasting: Principles and practice = Dự báo: Nguyên tắc và thực hành / Rob J. Hyndman; George Athanasopoulos; .Otexts, 2018. - 505tr..

Tóm tắt: Dự báo được yêu cầu trong nhiều tình huống. Bất kể hoàn cảnh hay thời gian liên quan, dự báo là một trợ giúp quan trọng trong việc lập kế hoạch hiệu quả. Cuốn sách này giới thiệu toàn diện về các phương pháp dự báo và trình bày đầy đủ thông tin về từng phương pháp để người đọc sử dụng chúng một cách hợp lý.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Intelligent and complex systems in economics and business = Hệ thống thông minh và phức hợp trong kinh tế và kinh doanh / Ernesto León-Castro; Fabio Blanco-Mesa; .Springer, 2021. - 120tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các công trình của các lĩnh vực khác nhau nhằm tìm cách áp dụng các hệ thống thông minh và phức tạp trong các bài toán ứng dụng khác nhau. Các vấn đề được giải quyết trong cuốn sách là đánh giá năng lực của các quốc gia, phân loại mờ nhạt, mối quan hệ giữa khuyến khích và đổi mới, thiết kế sản phẩm mới, phân tích hồ sơ trong mạng xã hội, khả năng đổi mới, phát triển phần mềm, tăng trưởng kinh doanh, lãnh đạo và sử dụng dữ liệu lớn.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Climate economics: A call for more pluralism and responsibility = Hoàn cảnh kinh tế: Cần lắm những nhìn nhận đa chiều và trách nhiệm / Michael Roos; Franziska M. Hoffart; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 176tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này là một phê bình triết học về tính kinh tế của biến đổi khí hậu từ cả khía cạnh đạo đức và triết học của kinh tế học. Giảm thiểu biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề khoa học, mà là một vấn đề chính trị, xã hội và trên hết là một vấn đề kinh tế. Một tương lai không phát thải khí nhà kính đòi hỏi một sự chuyển đổi căn bản hướng tới một nền kinh tế và xã hội các-bon thấp bền vững.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại / Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bối cảnh kinh tế thế giới mới và tác động tới Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2017. - 81tr..

Tóm tắt: Báo cáo này cung cấp những phân tích đa chiều về bối cảnh kinh tế thế giới trong thời gian gần đây và ảnh hưởng tới kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Nội dung được chia làm 4 phần. Phần 1 tập trung tổng quan một số biến động địa chính trị thế giới và khu vực. Phần 2 và phần 3 tập trung đánh giá sâu về tác động từ hiện tượng Brexit và việc Mỹ tăng lãi suất tới kinh tế của một số nước. Trong phần 4, Báo cáo phân tích những ản hưởng tới Việt Nam, tập trung vào tác động của Brexit, chính sách lãi suất và thương mại của Mỹ cũng như những bất ổn mà kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Phần nàycũng đưa ra một số ngụ ý chính sách trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com