BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam / Lê Thị Thúy; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 12/2020. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến kinh tế Việt Nam năm 2020 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 9/2020. - 64tr..

Tóm tắt: Chuyên đề phân tích đa chiều về nguyên nhân và diễn biến của việc giá dầu thế giới trong thời gian qua, dự báo xu hướng giá dầu trong thời gian tới và đánh giá tác động của giá dầu tới kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, cũng như tận dụng những tác động tích cực của việc giảm giá dầu thế giới đối với nền kinh tế.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Kinh tế vùng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Lựa chọn gói kích thích kinh tế phù hợp cho năm 2020 / Vũ Đình Ánh; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 5/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xu hướng dịch chuyển đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam / Nguyễn Hoài Nam; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 11/2020. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chiến lược của các nước lớn tại khu vực Bắc Cực và một số vấn đề đặt ra hiện nay / Nguyễn Việt Lâm; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 12/2020. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu: Từ Hiệp định khung về hợp tác đến Hiệp định Thương mại tự do / Bùi Hồng Hạnh; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 1202020. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quan hệ kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của đại dịch COVID-19 và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam trong giai đoạn tới / Nguyễn Quang Thuấn; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 9/2020. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển lợi thế cạnh tranh các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2020. - 76tr..

Tóm tắt: Báo cáo gồm các phần: Phần I. Các yếu tố tác động đến lợi thế cạnh tranh các vùng KT-XH Việt Nam, đánh giá và phân tích các yếu tố trong khung phát triển lợi thế cạnh tranh theo vùng KT-XH để đưa ra cái nhìn tổng quát về lợi thế và việc tận dụng lợi thế theo các vùng KT-XH giai đoạn mười năm trở lại đây. Phần II. Phát triển vùng KT-XH Việt Nam theo lợi thế cạnh tranh thời gian qua, đánh giá tổng quan về thực trạng phát triển các vùng KT-XH, những thành tích đạt được về phát triển vùng, tồn tại hạn chế và nguyên nhân cản trở việc phát triển vùng KT-XH theo những lợi thế cạnh tranh của vùng. Phần III. Một số giải pháp phát huy lợi thế cạnh tranh vùng KT-XH tại Việt Nam, dựa trên một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển vùng, liên hệ với thực tế phát triển vùng của Việt Nam, qua đó đưa ra các gợi ý chính sách nhằm phát triển vùng KT-XH Việt Nam theo hướng tận dụng được lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Kinh tế vùng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Dịch Covid-19: thay đổi của thế giới và ảnh hưởng tới Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 7/2020. - 80tr..

Tóm tắt: Báo cáo phân tích những xu thế kinh tế thế giới mới hình thành trong và sau đại dịch và ảnh hưởng của những xu hướng này tới kinh tế Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp ứng phó, tận dụng cơ hội và khắc phục những khó khăn từ bên ngoài. Báo cáo gồm 4 phần chính: Phần I tổng quan diễn biến dịch Covid-19 và phản ứng chính sách của các nước, Phần II phân tích về những xu hướng kinh tế thế giới mới, Phần III đánh giá những tác động tới kinh tế Việt Nam và Phần IV đề xuất một số kiến nghị chính sách về phục hồi kinh tế.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta / Nguyễn Thị Ánh; - H.: Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, 10/2020. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại / Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Agricultural risk management in the face of climate change = Quản lý rủi ro nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Vikas Choudhary; Tobias Baedeker; Aira Maria Htenas; Jitendra P.Srivastara; // Nghiên cứu của IBRD. - Washington, Mỹ:IBRD, 10/2015. - 60tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động những chính sách kinh tế chủ yếu đến một số chỉ tiêu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2015 // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2013. - 80tr.

Tóm tắt: Giới thiệu một số nét lớn về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013; đưa ra các dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014-2015; phân tích tác động của những chính sách kinh tế chủ yếu đến chỉ tiêu kinh tế Việt Nam thông qua một số chính sách vĩ mô quan trọng, từ đó đưa ra kiến nghị với từng chính sách cụ thể

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com