BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Chiết tách Mn từ quặng Mangan Cao bằng / Đào Duy Anh; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 8tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economic Development and Subjective Well-Being: Evidence from Rural Vietnam: VARHS 2012 In-Depth Study: First Draft = Phát triển kinh tế và mức sống: thực tế từ điều tra nông thôn Việt Nam / Thomas Markussen,; Maria Fibæk,; Finn Tarp; Nguyen Do Anh Tuan; - CIEM: 2013. - 30 tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Out-of-pocket health expenditure among households with NCD patients and its relationship with health insurance status: Findings from a study in urban in Hanoi, 2012 = Ngoài khả năng chi trả chi tiêu y tế ở các hộ gia đình có bệnh nhân NCD và mối quan hệ của nó với tình trạng bảo hiểm y tế: Kết quả từ một nghiên cứu ở đô thị tại Hà Nội, 2012 / Nguyen Thanh Thuy; Touchanun Komonpaisarn,Vu Duy Kien; .Vietnam Journal of Public Health - www.vjph.org, 2014. - 9 tr.

Tóm tắt: Introductions: The main purpose of this study is to examine an impact of non-communicable diseases and health insurance on out-of-pocket payment of individuals living in two urban districts of Hanoi. Methods: A cross-sectional survey of 614 households and 2409 individuals was conducted in Hanoi, Vietnam 2012. Descriptive statistics and Quantile regressions were used. Results: The main result shows that people with different ethnicity background and educational level have a different trend to spend on health expenditure. People with non-communicable diseases had significantly higher out-of-pocket payment than those do not have any non-communicable disease. Moreover, compulsory health insurance can help to reduce individuals’ out-of-pocket spending. Conclusion: Findings from this study indicate that the Government needs to invest in providing information about health insurance, benefit packet of health insurance and about financial protection advantage of health insurance and more attentions should be paid on prevention to reduce morbidity by NCDs leads reduce out-of-pocket health expenditure.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển những năng lực chuyên biệt cho giáo viên địa lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay / Nguyễn Thị Ngọc Phúc; - Thành phố Hà Nội: 2014. - 10tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Giáo dục
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng GIS xác định các đặc trưng cơ bản của lưu vực suối Bó Cá / Nguyễn Tiến Chính; Phạm Anh Tuấn; - Thành phố Hà Nội: 2014. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong xử lý vùng cận đáy giếng tại các mỏ dầu khí thuộc thềm lục địa phía nam Việt Nam / Ngyễn Quốc Dũng; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 9tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Be rich or don’t be sick: Estimating Vietnamese patients’ risk of falling into destitution = Trở thành giàu có hoặc không bị ốm yếu: Ước lượng xác suất rơi và cảnh nghèo đói của bệnh nhân Việt Nam / Quan Hoang Vuong; .2014. - 26 tr.

Tóm tắt: This paper represents the first research attempt to estimate the probabilities for Vietnamese patients to fall into destitution facing financial burdens occurring during their curative stay in hospital. The study models the risk against such factors as level of insurance coverage, location of patient, costliness of treatment, among others. The results show that very high probabilities of destitution, approximately 70%, apply to a large group of patients, who are non-resident, poor and ineligible for significant insurance coverage. There is also a probability of 58% that low-income patients who are seriously ill and face higher health care costs would quit their treatment. These facts will put Vietnamese government’s ambitious plan of increasing both universal coverage (UC) to 100% of expenditure and rate of UC beneficiaries to 100% at a serious test. The study also raises issues of asymmetric information and alternative financing options for the poor, who are most exposed to risk of destitution, following market-based health care reforms.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ hội xây dựng các dự án khí Metan mỏ than trên thế giới và ở Việt Nam / Jayne Somers; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 10tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ phù hợp cho việc khai thác vỉa một mỏ Apatit Lào Cai / Trâần Mạnh Xuân; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 7tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Techmart và các định chế trung gian nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ / Trung tâm thông tin KHCN quốc gia; - H.: 2010. - 11tr. - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thực trạng Công nghiệp phụ trợ ngành ô tô - xe máy - điện tử // Trích trong chương trình: Xúc tiến phát triển công nghiệp phụ trợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006- 2010. - H.: Sở Công Thương Hà Nội, 2008. - 6tr.

Tóm tắt: Bài viết đánh giá và phân tích thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô – Xe máy, ngành Điện tử - Tin học, từ đó đề ra định hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô – Xe máy, ngành Điện tử - Tin học trên địa bàn Thành phố Hà Nội phát triển.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

After the great complacence financial crisis and the politics of reform = Đằng sau cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị học về cải cách / Ewald Engelen; . - New York:Oxford, 2010. - tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Kinh tế học tài chính
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bức tranh" kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012 và dự báo năm 2013 / Nguyễn Đức Kiên; // Tạp chí Tài chính. - H.: Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr. - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội / Hoàng Dũng; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 10tr. - Tập 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Revisiting the “Missing Middle”: Production and Corruption = Xem xét lại việc thiếu điểm giữa: Sản xuất và tham nhũng / Hien Thu Pham; Shino Takayama; .Centre for Efficiency and Productivity Analysis, January 2015. - 42 tr. - ISSN No. 1932 - 4398.

Tóm tắt: This paper investigates empirically the relationship between firm size and production efficiency, and the relationship between firm size and the likelihood of paying bribes using firm-level data from Vietnam. Our analysis indicates that middle-sized firms’ production efficiencies tend to be lower than small-sized or large-sized firms in most of the manufacturing industries, and as firm size increases, the likelihood of paying bribes also increases. Firm size distribution has been a particular concern of economists for almost a century, and more recently, there has been increasing interest in the firm size distribution of developing nations, particularly the missing middle phenomenon, which refers to the fact that the distribution of firm size in developing countries tends to be bimodal. Our em-pirical results shed light on the relationship between firm size, production and corruption, and provide insights into these relations.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thu ngân sách nhà nước của Việt Nam / Vũ Đình Ánh; // Thông tin phục vụ lãnh đạo. - H.: Bộ Tài chính, 05/2009. - 5tr.

Tóm tắt: Bài đề cập đến những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thu ngân sách nhà nước của Việt Nam tác động trực tiếp và gián tiếp hệ quả của khủng hoảng cũng như kiến nghị chính sách đối phó với khủng hoảng.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quản lý tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt Nam / Nguyễn Trọng Hoài; Trần Quang Bảo; // Tạp chí Phát triển kinh tế. - H.: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 01/2014. - 17tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội / Hoàng Dũng; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 10tr. - Tập 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khoa học và công nghệ với phát triển ngành nông nghiệp nông thôn / Vụ khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - H.: 2010. - 12tr. - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu xác định những vị trí điều tiết tối ưu cho thiết bị thông gió dựa trên phương pháp đường dẫn và độ nhạy / Yu Yang; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 5tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ / Nguyễn Tuấn Hưng; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 12tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đào chống lò phù hợp với các điều kiện mỏ than hầm lò Việt Nam / Phạm Minh ĐỨc; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 7tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hội nhập quốc tế / Ngô Tất Thắng; - H.: 2010. - 7tr. - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bài góp ý tại hội thảo thông tin khoa học và công nghệ ngày nay / Lê Tiến; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 3tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tái cơ cấu đầu tư công: kinh nghiệm thực hiện một số nước và khuyến nghị với Việt Nam / Ngô Thắng Lợi; // Tạp chí Kinh tế và Phát triển. - H.: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 10/2011. - 17tr. - 177.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tài chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quyền chọn chứng khoán - Phao cứu sinh khi thị trường biến động / Huỳnh Thị Hương Thảo; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2011. - 2tr. - 22.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Trưởng ban biên tập: 
Địa chỉ: Toà nhà cơ sở NCKH .
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com