BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Regulation of energy markets: Economic mechanisms and policy evaluation = Quy định thị trường năng lượng: Cơ chế kinh tế và đánh giá chính sách / Machiel Mulder; .Springer, 2021. - 102tr..

Tóm tắt: Cuốn sách giải thích các cơ chế kinh tế chính đằng sau thị trường năng lượng và đánh giá cách các chính phủ có thể thực hiện các chính sách để cải thiện cách các thị trường này hoạt động. Thông qua quan điểm kinh tế vi mô, cuốn sách phân tích một cách có hệ thống các dạng thất bại khác nhau của thị trường điện và khí đốt cũng như thị trường than, dầu, hydro và nhiệt để xác định các chính sách của chính phủ có thể cải thiện phúc lợi.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Income distribution dynamics of economic systems: An econophysical approach = Động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế: Phương pháp tiếp cận kinh tế học / Marcelo Byrro Ribeiro; .Cambridge University Press, 2020. - 335tr..

Tóm tắt: Cuốn sách sử dụng quan điểm kinh tế học để tập trung vào động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế. Thảo luận về hai truyền thống nghiên cứu riêng biệt: cách tiếp cận vật lý thống kê và cách tiếp cận dựa trên các mô hình chu kỳ thương mại phi tuyến tính của động lực kinh tế vĩ mô.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Power economics: An executive’s guide to energy efficiency, conservation, and generation strategies = Kinh tế điện năng: Hướng dẫn của Giám đốc điều hành về các chiến lược sản xuất, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng / Elena Cahill; Wiley; .John Wiley & Sons, 2021. - 109tr..

Tóm tắt: Power Economics là cuốn sách dành cho những người có tư tưởng muốn cắt giảm chi phí năng lượng và giảm thiểu tác hại của việc phát thải khí nhà kính. Sách đưa ra các bước thiết thực và các chiến lược có thể đạt được để giảm tác động tàn phá của biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The economics of education = Nghiên cứu kinh tế của chương trình giáo dục / Steve Bradley; Colin Green; .Elsevier, 2020. - 561tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tổng quan toàn diện và hiện tại về lĩnh vực giáo dục mà các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và sinh viên có thể tiếp cận rộng rãi. Các phương pháp tiếp cận thực nghiệm hiện tại trong đề xuất sinh thái của giáo dục (Schwerdt và Woessmann) và những hiểu biết quan trọng từ việc ứng dụng hành vi đến kinh tế học của giáo dục. Mối quan hệ của giáo dục đạt được với tăng trưởng kinh tế ...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Environment at a glance 2020 = Đánh giá nhanh về môi trường 2020OECD, 2020. - 68tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến xu hướng môi trường chính trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, chất lượng không khí và nền kinh tế tuần hoàn. Phân tích dựa trên các chỉ số từ Bộ Chỉ số Môi trường cốt lõi của OECD - một công cụ để đánh giá kết quả hoạt động môi trường và theo dõi quá trình hướng tới phát triển bền vững. Báo cáo sử dụng dữ liệu so sánh mới nhất nhận được từ các thành viên OECD và được tổng hợp từ các nguồn quốc tế khác.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Intelligent and complex systems in economics and business = Hệ thống thông minh và phức hợp trong kinh tế và kinh doanh / Ernesto León-Castro; Fabio Blanco-Mesa; .Springer, 2021. - 120tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các công trình của các lĩnh vực khác nhau nhằm tìm cách áp dụng các hệ thống thông minh và phức tạp trong các bài toán ứng dụng khác nhau. Các vấn đề được giải quyết trong cuốn sách là đánh giá năng lực của các quốc gia, phân loại mờ nhạt, mối quan hệ giữa khuyến khích và đổi mới, thiết kế sản phẩm mới, phân tích hồ sơ trong mạng xã hội, khả năng đổi mới, phát triển phần mềm, tăng trưởng kinh doanh, lãnh đạo và sử dụng dữ liệu lớn.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Climate economics: A call for more pluralism and responsibility = Hoàn cảnh kinh tế: Cần lắm những nhìn nhận đa chiều và trách nhiệm / Michael Roos; Franziska M. Hoffart; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 176tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này là một phê bình triết học về tính kinh tế của biến đổi khí hậu từ cả khía cạnh đạo đức và triết học của kinh tế học. Giảm thiểu biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề khoa học, mà là một vấn đề chính trị, xã hội và trên hết là một vấn đề kinh tế. Một tương lai không phát thải khí nhà kính đòi hỏi một sự chuyển đổi căn bản hướng tới một nền kinh tế và xã hội các-bon thấp bền vững.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

From economic to energy transition: Three decades of transitions in central and eastern Europe = Chuyển đổi từ kinh tế sang năng lượng: Ba thập kỷ chuyển đổi ở Trung và Đông Âu / Matúš Mišík; Veronika Oravcová; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 628tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này xem xét các vấn đề chuyển đổi năng lượng trong khu vực Trung và Đông Âu (CEE).

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Forecasting: Principles and practice = Dự báo: Nguyên tắc và thực hành / Rob J. Hyndman; George Athanasopoulos; .Otexts, 2018. - 505tr..

Tóm tắt: Dự báo được yêu cầu trong nhiều tình huống. Bất kể hoàn cảnh hay thời gian liên quan, dự báo là một trợ giúp quan trọng trong việc lập kế hoạch hiệu quả. Cuốn sách này giới thiệu toàn diện về các phương pháp dự báo và trình bày đầy đủ thông tin về từng phương pháp để người đọc sử dụng chúng một cách hợp lý.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Islamic economics and COVID-19: The economic, social and scientific consequences of a global pandemic = Kinh tế học Hồi giáo và COVID-19: Hậu quả kinh tế, xã hội và khoa học của đại dịch toàn cầu / Masudul Alam Choudhury; .Routledge, 2021. - 157tr..

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu lý thuyết chung về các đợt đại dịch và những ảnh hưởng lâu dài bất lợi của chúng đối với đời sống của con người và môi trường. Nó bao gồm một nghiên cứu chuyên sâu về COVID-19 nhưng cũng hướng đến tương lai để dự tính các đại dịch tiềm ẩn sắp xảy ra.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại / Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung của Thông tin Chuyên đề được chia thành 3 phần chính: I. Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. II. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với toàn cầu. III. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới kinh tế Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com