BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Các phương pháp dự báo hiểm họa tự nhiên tại các mỏ than Antraxits / Marian Turek; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 9tr.. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nổi bật phục vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước / Nguyễn Hoài Châu; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 11tr.. - Tập 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác định các tham số tính chuyển tọa độ giữa hệ quy chiếu quốc gia Việt Nam (VN-2000) và ITRF-2005 / Đặng Nam Chinh; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 8tr.. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

ethnic groups in Vietnam: An analysis of key indicators from the 2009 Viet Nam Population and Housing Census = Nhóm dân tộc thiểu số ở Việt nam: Phân tích các chỉ số cơ bản từ số liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 / UNFPA; . - Ha noi:2011. - 33 tr.

Tóm tắt: Viet Nam is known as a country in which many ethnic groups are living together. The Kinh ethnic group accounts for the largest proportion with approximately 86 per cent but additionally, another 53 ethnic groups as well as a substantial number of Vietnamese of foreign origin are living in Viet Nam. The Constitution of Viet Nam recognizes equity amongst all ethnic groups as a priority and as reflected in the documents issued by the 9th National Congress, the cause of ethnic groups and ethnic solidarity hold a long term strategic position in the revolutionary cause of the country. The Party and State have made substantial efforts to develop and enforce national policies which support cultural and ethnic diversity, with the aim of ensuring equal development, strengthening solidarity, promoting mutual support among ethnic groups, improving material and spiritual lives, reducing poverty, broadening people’s knowledge, and reducing socio-economic disparity between all 54 ethnic groups in Viet Nam. The robust data from the 2009 Viet Nam Population and Housing Census enables analysis and studies regarding demographic as well as socio-economic patterns observed within different ethnic groups. The majority of the above mentioned indicators are generated from results derived from the sample survey of 15 per cent of the total population. The statistics of the 2009 census show that the size of the different ethnic groups varies widely. Among the ethnic groups, six consist of more than 1 million people; 14 ethnic groups have populations ranging from 100,000 to 1,000,000 people. All remaining ethnic groups have populations of less than 100,000 people, and several groups only comprise a few hundred people. Although the sample size of the survey is taken from 15 per cent of the total population recorded in the 2009 census, the following analysis (with specific indicators) will focus on a selection of ethnic groups with the aim to ensure statistical reliability and representation. Indicators on age and sex structure will be analyzed for the 10 ethnic groups with the largest populations (from 400,000 people and over) including the Kinh (73,594,427 people), Tay (1,626,392 people), Thai (1,550,423 people), Muong (1,268,963 people), Khmer (1,260,640 people), Hoa (823,071 people), Nung (968,800 people), Mong (1,068,189 people), Dao (751,067 people) and Gia Rai (411,275 people). Other indicators will be analyzed for 6 ethnic groups that consist of one million or more people namely the Kinh, Tay, Thai, Muong, Khmer and Mong. Indicators related to education and technical training are analyzed for the ethnic group of Kinh and for the category “others”.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ghe Bầu Lý Sơn (Quảng Ngãi) / Nguyễn Thành Lợi; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 10tr.. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Characteristics of Innovation in Vietnamese Firms: An Exploratory Research = Đặc điểm của Đổi mới trong Các doanh nghiệp Việt nam : Nghiên cứu thăm dò / Phan Thi Thuc Anh; . - ?:?, December 2014. - 14 tr.. - ISSN 1859 0020.

Tóm tắt: Based on previous literature on innovation at the firm level as well as literature on the business environment in developing countries and in Vietnam, this research proposes four propositions on characteristics of firm innovation in the country. Two Vietnamese firms, one of them operating in the software industry and the other operating in the electronic game industry were selected to find out their innovation characteristics. Within each case, a triangulation of data collection methods was employed including field observations, documents, and direct personal interviews. It was found that evidence collected from the two cases generally supported the proposed propositions. The research provides a number of important implications for the government and businesses in Vietnam.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc sắc của nghệ thuật trống trận Tây Sơn - bình Định theo hướng phát triển bền vững / Nguyễn Thị Thanh Xuyên; Nguyễn Thị Thanh Trà; - Thành phố Hà Nội: 2011. - 8tr.. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Social and ecological challenges of market-oriented shrimp farming in Vietnam = Những thay đổi xã hội và sinh thái của việc nuôi tôm định hướng thị trường / Ngo Thi Phuong Lan; .2013. - 10 tr.

Tóm tắt: Vietnam is one of the largest shrimp exporters in the world. Since 2010, Vietnam has earned about two billion dollars annually through shrimp exports. As a fertile area of greatest potential for agricultural production in Vietnam, the Mekong Delta has been a major contributor to the country's achievements, especially in the agricultural sector. During recent decades, trade liberation along with various policies in support of aquaculture has accelerated the development of shrimp production in the Delta. Based on an ethnographic study of shrimp farming in the Mekong Delta of Vietnam, I assert that along with great rewards arising from the expansion of shrimp farming areas, productivity, and export value, the shrimp industry has brought various environmental, economic and social challenges. Consequently, shrimp farming is a risky business and local inhabitants have relied on various strategies to cope with these challenges. Risk mitigation in shrimp production and labor migration are the two important strategies of local inhabitants for securing their livelihoods. Water pollution and poor quality post-larvae shrimp are direct consequences of market-oriented production.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá hiện trạng sử dụng khí Biogas phát điện tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở Hà Nội / Đỗ Bình Yên; Nguyễn Thái Hiếu; // Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc tế năng lượng và Phát triển xanh. - Thành phố Hà Nội: 2012. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Phát triển năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cơ chế thị trường / Đỗ Thi Tường Oanh; - Thành phố Hà Nội: 2010. - 5tr.. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - Thành phố Hà Nội:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 .tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - Thành phố Hà Nội: Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr.. - Tập 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - Thành phố Hà Nội:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 .tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - Thành phố Hà Nội: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr.. - Tập 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

" Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam: Các nhân tố tích cực, hạn chế và lộ trinhfv giải quyết" / Vũ Thị Minh; .MUTRAP, 2014. - 33tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia / Võ Trọng Việt; // Tạp chí Cộng sản. - Thành phố Hà Nội: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 12/2014. - 5tr.. - Tập 96.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc gia
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá các lợi thế so sánh của tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Thế Vinh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - Thành phố Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8/2013. - 3tr.. - Tập 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển vùng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Quách Thị Hà; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - Thành phố Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4/2013. - 3tr.. - Tập 8.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển ngành
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Inflation Dynamics and Monetary Policy Transmission in Vietnam and Emerging Asia = Động thái lạm phát và chuyển đổi chính sách tiền tệ ở Việt Nam và Châu Á mới nổi / Rina Bhattacharya; .International Monetary Fund, 2013. - 22 tr.

Tóm tắt: This paper provides an overview of inflation developments in Vietnam in the years following the doi moi reforms, and uses empirical analysis to answer two key questions: (i) what are the key drivers of inflation in Vietnam, and what role does monetary policy play? and (ii) why has inflation in Vietnam been persistently higher than in most other emerging market economies in the region? It focuses on understanding the monetary policy transmission mechanism in Vietnam, and in understanding the extent to which monetary policy can explain why inflation in Vietnam has been higher than in other Asian emerging markets over the past decade.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô trong công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách tiến tệ / Tô Huy Vũ; Nguyễn Phi Lân,Trần Thanh Hoa,Bùi Thị Trang Dung; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 5tr.. - Tập 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - Thành phố Hà Nội:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 .tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - Thành phố Hà Nội: Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr.. - Tập 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - Thành phố Hà Nội:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 .tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - Thành phố Hà Nội: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr.. - Tập 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

" Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam: Các nhân tố tích cực, hạn chế và lộ trinhfv giải quyết" / Vũ Thị Minh; .MUTRAP, 2014. - 33tr..

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia / Võ Trọng Việt; // Tạp chí Cộng sản. - Thành phố Hà Nội: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 12/2014. - 5tr.. - Tập 96.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc gia
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá các lợi thế so sánh của tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Thế Vinh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - Thành phố Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8/2013. - 3tr.. - Tập 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển vùng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Quách Thị Hà; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - Thành phố Hà Nội: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4/2013. - 3tr.. - Tập 8.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển ngành
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Inflation Dynamics and Monetary Policy Transmission in Vietnam and Emerging Asia = Động thái lạm phát và chuyển đổi chính sách tiền tệ ở Việt Nam và Châu Á mới nổi / Rina Bhattacharya; .International Monetary Fund, 2013. - 22 tr.

Tóm tắt: This paper provides an overview of inflation developments in Vietnam in the years following the doi moi reforms, and uses empirical analysis to answer two key questions: (i) what are the key drivers of inflation in Vietnam, and what role does monetary policy play? and (ii) why has inflation in Vietnam been persistently higher than in most other emerging market economies in the region? It focuses on understanding the monetary policy transmission mechanism in Vietnam, and in understanding the extent to which monetary policy can explain why inflation in Vietnam has been higher than in other Asian emerging markets over the past decade.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô trong công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách tiến tệ / Tô Huy Vũ; Nguyễn Phi Lân,Trần Thanh Hoa,Bùi Thị Trang Dung; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 5tr.. - Tập 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Ban nguồn và phát triển thông tin xin thông báo:

- Ngày 23/12/2015 Ban nguồn xin thông báo  về việc thực hiện kiểm thử đối với hệ thống cơ sở dữ liệu toàn văn.

 

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Trưởng ban biên tập: PGĐ. Tạ Đình Xuyên
Địa chỉ: Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT - MPI Building Ngõ 7 Phố Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap.ttdb@gmail.com