BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

Xây dựng quy chế công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu nhằm tăng cường minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước / Hồ Sỹ Hùng; Nguyễn Hồng Liên;Bùi Thu Thủy;Nguyễn Quang Vinh;Nguyễn Thị Hồng Lam;Nguyễn Thanh Lê; - H.: Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2014. - 124tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề minh bạch thông tin đối với DNNN, bao gồm doanh nghiệp cổ phần hóa và chưa cổ phần hóa. Phần tổng kết kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ giới hạn trong phạm vi một só mẫu DNNN tại Hà Nội.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mô hình sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã trường học ở Việt Nam / Phùng Quốc Trí; Đặng Như Khuê;Phạm Bảo Dương; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 128tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trình bày khái quát về tình hình hợp tác xã ở VN, đánh giá thực trạng mô hình sản xuất kinh doanh trong HTX trường học và kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản xuất kinh doanh trong HTX trường học

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Hợp tác xã
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Phạm Đắc Duyên; Trương Tấn Thành;Nguyễn Đăng Sơn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 129tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài tập hợp, đề xuất các giải pháp vĩ mô, cũng như vi mô nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin trên TTCK VN giai đoạn đến 2010 và hướng tới 2020

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Thị trường chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá chương trình đầu tư nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và giải pháp đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển / Lê Kiên; Nguyễn Văn Đoàn;Lê Văn Minh; - H.: Vụ Kinh tế nông nghiệp, 2009. - 142 tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Rà soát, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tình hình đầu tư cho hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, đưa ra giải pháp và nên phương hướng đầu tư trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả đầu tư cho hệ thống đê biển

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Cơ sở hạ tầng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của hợp tác xã trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn: thực trạng và kiến nghị giải pháp / Phùng Quốc Chí; Quách Thái Sơn;Đặng Như Khuê;Chu Thị Vinh; - H.: Vụ Hợp tác xã, 2014. - 86tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về vai trò của HTX trong phát triển nông nghiêp và nông thôn. Phân tích thực trạng HTX thời gian qua, qua đó đánh giá vai trò của HTX đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, rút ra những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp thúc đẩy HTX phát triển và nâng cao hiệu quả nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Hợp tác xã
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp theo mô hình một cửa liên thông / Lê Quang Mạnh; Đỗ Tiến Thịnh;Bùi Anh Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2007. - 68tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Làm rõ một số vấn đề lý luận về việc tổ chức mô hình cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu và khái quát kinh nghiệm của một số nước về vấn đề này.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đăng ký kinh doanh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước thời kì hội nhập / Nguyễn Phương Lan; Hồ Sĩ Hùng;Lê Mạnh Hùng; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. - 83tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về quản trị doanh nghiệp , thực trạng quản trị doanh nghiệp nhà nước tại việt nam và một số giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước trong thời kì hội nhập

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao phòng kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế / Trần Anh Phương; Trần Phú Cường ;Lê Thị Vân Thùy;Trần Thị Hải Yến;Nguyễn Duy Hưng;Trần Thị Tố Uyên; - H.: Văn phòng Bộ / Vụ Pháp chế, 2014. - 96tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng triển khai công tác kiểm soát TTHC khi Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới khi nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và biên chế làm công tác kiểm soát TTHC được chuyển giao từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Quản lý nhà nước
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bức tranh" kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012 và dự báo năm 2013 / Nguyễn Đức Kiên; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr. - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr. - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu công nghệ và tạo dựng môi trường công cụ tin học để thu thập thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Anh; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 2008. - 87tr.

Tóm tắt: Đề tài tổng quan về nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ lựa chọn áp dụng cho việc xây dựng phần mềm trao đổi thông tin điện tử. Kết quả xây dựng chương trình thử nghiệm trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp và cài đặt chạy thử nghiệm tại Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tin học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Revisiting the “Missing Middle”: Production and Corruption = Xem xét lại việc thiếu điểm giữa: Sản xuất và tham nhũng / Hien Thu Pham; Shino Takayama; .Centre for Efficiency and Productivity Analysis, January 2015. - 42 tr. - ISSN No. 1932 - 4398.

Tóm tắt: This paper investigates empirically the relationship between firm size and production efficiency, and the relationship between firm size and the likelihood of paying bribes using firm-level data from Vietnam. Our analysis indicates that middle-sized firms’ production efficiencies tend to be lower than small-sized or large-sized firms in most of the manufacturing industries, and as firm size increases, the likelihood of paying bribes also increases. Firm size distribution has been a particular concern of economists for almost a century, and more recently, there has been increasing interest in the firm size distribution of developing nations, particularly the missing middle phenomenon, which refers to the fact that the distribution of firm size in developing countries tends to be bimodal. Our em-pirical results shed light on the relationship between firm size, production and corruption, and provide insights into these relations.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan điểm về lựa chọn cơ cấu sản phẩm và đánh giá khả năng sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê / Nghiêm Gia; - H.: 2011. - 6tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan điểm về lựa chọn cơ cấu sản phẩm và đánh giá khả năng sử dụng quặng sắt mỏ Thạch Khê / Nghiêm Gia; - H.: 2011. - 6tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đào chống lò phù hợp với các điều kiện mỏ than hầm lò Việt Nam / Phạm Minh ĐỨc; - H.: 2011. - 7tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu xác định những vị trí điều tiết tối ưu cho thiết bị thông gió dựa trên phương pháp đường dẫn và độ nhạy / Yu Yang; - H.: 2011. - 5tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ / Nguyễn Tuấn Hưng; - H.: 2010. - 12tr - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội / Hoàng Dũng; - H.: 2010. - 10tr - Tập 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khoa học và công nghệ với phát triển ngành nông nghiệp nông thôn / Vụ khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - H.:2010. - 12tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Khoa học và công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn Việt Nam / Nguyễn Trọng Hoài; Trần Quang Bảo; // Tạp chí Phát triển kinh tế. - H.:Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 01/2014. - 17tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu công nghệ và tạo dựng môi trường công cụ tin học để thu thập thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Anh; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 2008. - 87tr.

Tóm tắt: Đề tài tổng quan về nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ lựa chọn áp dụng cho việc xây dựng phần mềm trao đổi thông tin điện tử. Kết quả xây dựng chương trình thử nghiệm trao đổi thông tin điện tử với các doanh nghiệp và cài đặt chạy thử nghiệm tại Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tin học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com