BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

BẢN TIN, CHUYÊN ĐỀ NCIF : 77
                 

1) 15 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam: triển vọng nhìn từ góc độ thể chế - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 80tr..

Tóm tắt: Nội dung của Tài liệu gồm: Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của Thị trường chứng khoán. Phần II: Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ thể chế. Phần III: Triển vọng Thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ thể chế và kiến nghị chính sách.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Các loại hình thị trường tài chính, tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2) 20 năm quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ: Một số thành tựu nổi bật và triển vọng // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 82tr.

Tóm tắt: Đánh giá quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 20 năm qua: các mốc lịch sử quan trọng, quan hệ thương mại song phương, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam, triển vọng và kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ này

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

3) Act to adapt: the next generation leads the way = Thống nhất hành động: vì thế hệ mới / Plan International; 2015. - 20 tr.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Biến đổi khí hậu
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

4) An analysis of interprovincial migration in Vietnam from 1989 to 2009 = Một phân tích di cư giữa các tỉnh của Việt nam từ 1989 đến 2009 / Le Thi Kim Anh; Lan Hoang Vu; Bassirou Bonfoh; Esther Schelling; 12/2012. - 12 tr - Public health in Vietnam: Heres the data, wheres the action?.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Di cư
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

5) Bản chất mối quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Những thách thức và cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam // Thông tin chuyên đề. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2014. - 42tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc; phân tích cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu; sử dụng mô hình NiGEM đánh giá tác động một số bất lợi trong quan hệ thương mại và kiến nghị chính sách

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

6) Bối cảnh kinh tế thế giới mới và tác động tới Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2017. - 81tr..

Tóm tắt: Báo cáo này cung cấp những phân tích đa chiều về bối cảnh kinh tế thế giới trong thời gian gần đây và ảnh hưởng tới kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Nội dung được chia làm 4 phần. Phần 1 tập trung tổng quan một số biến động địa chính trị thế giới và khu vực. Phần 2 và phần 3 tập trung đánh giá sâu về tác động từ hiện tượng Brexit và việc Mỹ tăng lãi suất tới kinh tế của một số nước. Trong phần 4, Báo cáo phân tích những ản hưởng tới Việt Nam, tập trung vào tác động của Brexit, chính sách lãi suất và thương mại của Mỹ cũng như những bất ổn mà kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Phần nàycũng đưa ra một số ngụ ý chính sách trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

7) Chất lượng nhân lực Việt Nam có đáp ứng yêu cầu phát triển // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2014. - 82tr.

Tóm tắt: Nhận diện thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam; đánh giá chất lượng nhân lực Việt Nam hiện nay và phân tích xem với tốc độ phát triển nhân lực như hiện tại thì lao động Việt Nam tới năm 2030 có đáp ứng được yêu cầu phát triển; đưa ra kinh nghiệm của một số quốc gia về vấn đề đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Lực lượng lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

8) Chính sách phát triển nhân lực toàn cầu: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam // Thông tin chuyên đề. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 33tr.

Tóm tắt: Trình bày lý luận chung, thực trạng ở Việt Nam về chính sách phát triển nhân lực theo hướng toàn cầu; kinh nghiệm và bài học rút ra trong phát triển nhân lực ở Nhật Bản; đề xuất xây dựng, phát triển nguồn nhân lực theo hướng toàn cầu có hiệu quả trong thời gian tới ở Việt Nam

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Lực lượng lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

9) Chuyển dịch cơ cấu lao động và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014 // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 81tr.

Tóm tắt: Trình bày thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế hiện nay, chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và một số giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển dịch

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Lực lượng lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

10) Công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may Việt Nam: Dư địa nào cho doanh nghiệp trong nước // Thông tin chuyên đề. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 33tr.

Tóm tắt: Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may Việt Nam, đánh giá sự đóng góp và tham gia của các doanh nghiệp trong nước, từ đó có căn cứ kiến nghị chính sách, đặc biệt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam phát triển

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Sản xuất công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

11) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung của Thông tin Chuyên đề được chia thành 3 phần chính: I. Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. II. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với toàn cầu. III. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới kinh tế Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

12) Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhìn từ phát triển năng lượng xanh - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2020. - 72tr..

Tóm tắt: Trong những năm trở lại đây, cùng chung xu thế với khu vực và thế giới, việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện qua việc nhiều văn bản, quy định liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, cũng như khuyến khích người dân phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo đã được ban hành. Chuyên đề gồm 2 phần chính: Phần I. Tình hình an ninh năng lượng ở Việt Nam. Phần II. Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhìn từ phát triển năng lượng xanh.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

13) Đánh giá ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến kinh tế Việt Nam năm 2020 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 9/2020. - 64tr..

Tóm tắt: Chuyên đề phân tích đa chiều về nguyên nhân và diễn biến của việc giá dầu thế giới trong thời gian qua, dự báo xu hướng giá dầu trong thời gian tới và đánh giá tác động của giá dầu tới kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải nhằm hạn chế những tác động tiêu cực, cũng như tận dụng những tác động tích cực của việc giảm giá dầu thế giới đối với nền kinh tế.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Kinh tế vùng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

14) Đánh giá sự bất bình đẳng thu nhập qua hệ số GIM giữa khu vực thành thị và nông thôn của Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 81tr..

Tóm tắt: Nghiên cứu và phân tích sự bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam giai đoạn 2002 – 2014 dựa trên các chỉ tiêu định lượng, đa dạng hóa sử dụng các hệ số đo lường kết hợp với phân tích định tính để có cái nhìn tổng quan hơn về sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, đồng thời xác định một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập dẫn tới sự bất bình đẳng thu nhập, là cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế sự gia tăng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Tiền lương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

15) Đánh giá tác động của Brexit đến nền kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 8/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu phân tích đa chiều, sâu sắc về nguyên nhân và diễn biến của sự kiện Brexit, đánh giá tác động của Brexit đến nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam và kiến nghị những biện pháp ứng phó phù hợp.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Phân tích và dự báo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

16) Đánh giá tác động tái cơ cấu đầu tư công và dự báo cho giai đoạn 2016-2020 - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Với mục tiêu đánh giá tác động của tái cơ cấu đầu tư công đến nền kinh tế, tài liệu nêu nên bối cảnh, mục tiêu giải pháp và các kết quả ban đầu của tái cơ cấu đầu tư công cũng như đưa ra các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 2016-2020 với kế hoạch thực hiện tái cơ cấu đầu tư công trong giai đoạn này.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Đầu tư công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

17) Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 86tr.

Tóm tắt: Giới thiệu các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015: Tổng quan, tình hình thực hiện và đưa ra một số đề xuất để nâng cao chất lượng thực thi các chính sách giai đoạn tiếp theo

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Xóa đói giảm nghèo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

18) Đào tạo nghề trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của hội đồng kinh tế ASEAN - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu tổng quan bức tranh tương đối toàn diện về công tác đào tạo nghề hiện nay ở Việt Nam cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra cho việc phát triển đào tạo nghề trong bối cảnh cụ thể Việt Nam là thành viên của AEC. Chuyên đề bao gồm 3 nội dung chính: I. Những nét lớn về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); II. Thực trạng đào tạo nghề hiện nay ở Việt Nam; III. Một số kiến nghị nhằm phát triển đào tạo nghề của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của AEC.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Giáo dục đào tạo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

19) Dịch Covid-19: thay đổi của thế giới và ảnh hưởng tới Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 7/2020. - 80tr..

Tóm tắt: Báo cáo phân tích những xu thế kinh tế thế giới mới hình thành trong và sau đại dịch và ảnh hưởng của những xu hướng này tới kinh tế Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp ứng phó, tận dụng cơ hội và khắc phục những khó khăn từ bên ngoài. Báo cáo gồm 4 phần chính: Phần I tổng quan diễn biến dịch Covid-19 và phản ứng chính sách của các nước, Phần II phân tích về những xu hướng kinh tế thế giới mới, Phần III đánh giá những tác động tới kinh tế Việt Nam và Phần IV đề xuất một số kiến nghị chính sách về phục hồi kinh tế.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

20) Điểm lại: Cập nhật tình hính phát triển kinh tế Việt Nam: Chuyên mục về Thị trường Lao động – Xây dựng các Quy định và Thể chế Thị trường Lao động Hiện đại tại Việt Nam - H.::WB, 7/2015. - 52tr.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thị trường lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com