BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

KỶ YẾU - HỘI THẢO : 835
                 

1) "Chạy" chương trình đào tạo theo mô hình CDIO trong các trường đại học vùng duyên hải miền Trung hiện nay - Giải pháp cần thiết nhằm đào tạo nguồn lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội / Trần Doãn Mão; Trần Mai Ước; - H.: 2011. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Đào tạo nghề nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2) 20 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam – Kinh nghiệm cho cả nước - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 10/2008. - 75 tr - Chuyên d? ph?c v? lãnh d?o. - 49.

Tóm tắt: Nội dung chính của chuyên đề là tổng hợp phân tích tình hình thu hút FDI thời kỳ 1988-2007 vào TP.HCM và Vùng KTTĐPN từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể tham khảo vận dụng cho các địa phương khác.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

3) ABOUT INVESTIGATION OF THE TEKTONOSPHERE DEEP STRUCTURE AND THE PREDICTION OF OIL-AND-GAS PRESENCE IN THE DELTAS OF THE RED AND MEKONG RIVERS / V.M. Nikiforov; R.G. Kulinich,N.G. Shkabarnya; // Hội thảo khoa học - hợp tác quốc tế trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển. - H.: 2014. - 9tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

4) Ai Cập cổ đại - những trang lịch sử / Cao Văn Liên; // Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 02/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

5) An evaluation model for short-term energy security of Vietnam = Đánh giá một mô hình an ninh năng lượng ngắn hạn trong điều kiện Việt Nam / Đoàn Bình Dương; // Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc tế năng lượng và Phát triển xanh. - H.:2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Chính sách năng lượng
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

6) An ninh lương thực đối với phát triển kinh tế Việt Nam trước những thách thức mới / Trung tâm thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia; // Tuần tin kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 27/06/2008. - 28tr - 10 (86).

Tóm tắt: Vai trò của an ninh lương thực trong ổn định kinh tế vĩ mô. Những thách thức đối với vấn đề an ninh lương thực Việt Nam và các giải pháp đặt ra

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Kinh tế sản xuất
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

7) An ninh năng lượng của một số khu vực trên thế giới trong chiến lược an ninh năng lượng toàn cầu / Võ Minh Tập; // Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững. - H.:2014. - 9tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

8) Ảnh hưởng của 1-MPC xử lý sau thu hoạch đến chất lượng và tổn thất trong bảo quản bơ / Nguyễn Minh Nam; Phạm Thị Thanh Tĩnh,Nguyễn Tú Quỳnh; - H.: 2011. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

9) Ảnh hưởng của hồ chứa Hòa Bình tới chất lượng nước hạ lưu sông Đà giai đoạn 1960- 2009 / Lê Thị Phương Quỳnh; // Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững. - H.:2014. - 6tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

10) Ảnh hưởng của Mannitol đến sự chuyển hóa của Acid Malic trong cây Nha đam( Aloe veral.) nuôi cấy Invitro / Hoàng Thị Kim Hồng; Huỳnh Thị Hồng Trang; // Kỷ yếu hội nghị "hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội". - H.: 2014. - 10tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

11) Ảnh hưởng của quá trình rửa tinh chế đến độ axit và dư lượng mangan trong tinh bột rong riềng đã được tẩy trắng / Nguyễn Thị Hoài Đức; Lâm Xuân Thanh,Phạm Minh Đức,Lương Hồng Nga; - H.: 2011. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Công nghệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

12) Ảnh hưởng của thủy điện nhỏ lên môi trường sinh thái và các giải pháp khắc phục / Nguyễn Huy Công; // Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững. - H.:2014. - 10tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

13) Ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng đến môi trường và sự biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay / Giáp Văn Tấp; // Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững. - H.:2014. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Năng lượng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

14) Ảnh hướng khủng hoảng kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam trong quý I/2009 / Trung tâm thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 2009. - 34tr - 19.

Tóm tắt: Nội dung: những diễn biến mới của khủng hoảng kinh tế thế giới. Tác động của khủng hoảng tới nền kinh tế VN và một số cảnh báo

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

15) Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới đến kinh tế Việt Nam trong quý I/2009 // Thông tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCSEIF), 04/2009. - 72tr - 19.

Tóm tắt: Bản tin đề cập đến những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Quý I/2009 và nêu tác động của nó đến kinh tế Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Khủng hoảng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

16) Annual Vietnam Business Forum: New phase of economic reform from agenda to action = Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Giai đoạn mới của tiến trình cải cách kinh tế từ chương trình đến hành động - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2013. - 374tr.

Tóm tắt: Tài liệu gồm tập hợp các báo cáo, ý kiến đóng góp về môi trường đầu tư; ngân hàng và thị trường vốn; cơ sở hạ tầng… của Việt Nam

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

17) Antecedents of Firm Performance in Emerging Economies: BusinessGroups, Strategy, Industry Structure, and State Support = Những tiền đề của hiệu quả doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi: Tập đoàn, chiến lược, cấu trúc ngành và sự hỗ trợ của nhà nước / Solmaz Filiz Karabag; Christian Berggren; // 35th DRUID Celebration Conference 2013, Barcelona, Spain, June 17-1. - [s.l.]:ESADE Business School, 2013. - 45tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

18) Áp dụng kinh nghiệm mỗi làng một sản phầm (OVOP) trong phát triển làng nghề nông thôn ở Việt Nam / Trung tâm thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia; // Tuần tin kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF), 23/06/2008. - 44tr - 9 (85).

Tóm tắt: Khái niệm, bản chất của mỗi làng, một sản phẩm và việc áp dụng ở Nhật Bản và một số nước châu Á. Thực trạng phát triển làng nghề nông thôn ở Việt Nam trong thời gian qua và các phương hướng, giải pháp phát triển nghề nghiệp làng nghề nông thôn

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Kinh tế nông thôn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

19) AReview on the the progress of HAB study in Vietnam since 2001 to 2010 through JSPS cooperation / Đào Việt Hà; // Hội thảo khoa học - Hợp tác Quốc tế trong điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển. - H.:2014. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

20) Bản tin kinh tế - xã hội số 1/2010 / Ban Nguồn và Phát triển thông tin; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCSEIF), 06/2010. - 40tr - 1.

Tóm tắt: Nội dung của Bản tin số 1 gồm những vấn đề sau: Vấn đề nóng tranh luận tại kỳ họp quốc hội khoá 7. Văn bản mới về điều hành kinh tế - xã hội trong tháng; Một số ý kiến về dự thảo nghị định mới sửa đổi Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp. Dự báo kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2010.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: Thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com