BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC : 1329
                 

1) ACausality Analysis of Financial Deepening and Performance of Nigerian Economy (1990-2013) = Phân tích nhân quả của độ sâu tài chính và sự hoạt động của kinh tế Nigeria( 1990-2013) / Andabai; Priye Werigbelegha; // Research Journal of Finance and Accounting. - [s.l.]:Research Journal of Finance and Accounting, 2015. - 9tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tài chính
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

2) Access to public schools and the education of migrant children in China = Tiếp cận với trường công và giáo dục của trẻ em di cư tại Trung Quốc / Yuanyuan CHEN; Shuaizhang FENG; // China Economic Review. - [s.l.]:2013. - 14tr - 1043-951X. - 26.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Giáo dục
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

3) Achieving cohenrence between macroeconomic and development objectives = Đạt được tính tương can giữa kinh tế vĩ mô và các mục tiêu phát triển / Gerald Epstein; - Vương quốc Anh:The National Institute of Economic and Social Research, 2015. - 14tr.

Tóm tắt: Tài liệu phân tích tính tương can giữa kinh tế vĩ mô và các mục tiêu tăng trưởng

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

4) AComparative Analysis of the Financial Ratios of Selected Banks in the India for the period of 2011-2014 = Một phân tích so sánh các chỉ tiêu tài chính của các ngân hàng được lựa chọn tại Ấn Độ trong giai đoạn 2011-201 / Rohit Bansal; Assistant Professor; // Research Journal of Finance and Accounting. - [s.l.]:Research Journal of Finance and Accounting, 2014. - 16tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tài chính
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

5) ACritical Narrative on the Theories of Money = Một biện thuật quan trọng trên các lý thuyết về tiền / Ebney Ayaj Rana; // Research Journal of Finance and Accounting. - [s.l.]:Research Journal of Finance and Accounting, 2014. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

6) Actual economy: local solutions for global challenges = Kinh tế thực: các giải pháp cho địa phương với những thách thức toàn cầu // Internatiopnal Conference AEC. - Pattaya (Thailand):2015. - 165tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Phát triển và tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

7) Adaptation to Climate Change: Central Mekong Delta Region Connectivity Project: Rapid Climate Change Threat and Vulnerability Assessment = Thích ứng với biến đổi khí hậu: Dự án liên kết vùng đồng bằng Cửu Long: nguy cơ khí hậu biến đổi nhanh và đánh giá rủi ro / ADB; - Mandaluyong City (Philippines):ADB, 4/2014. - 75 tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Biến đổi khí hậu
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

8) Addressing the gender pay gap: Government and Social partner actions = Giải quyết vấn đề chênh lệch thu nhập theo giới: hành động của chính phủ và các tổ chức xã hội / Eurofound; - Dublin, Ireland:2010. - 43tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

9) Advancing School safety in Asia = Thúc đẩy an ninh trong các trường phổ thông ở Châu ÁWorld Vision International – East Asia, 2015. - 50tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

10) AForeign Direct Investment database for global CGE models = Cơ sở dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài dành cho các mô hình CGE toàn cầu / Christophe Gouel1; Christophe Gouel1; Houssein Guimbard2; - Pháp:Center destudes prospectives et dinformations internationales, 2012. - 35tr.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu cơ sở dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài dành cho các mô hình CGE toàn cầu

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

11) Africa, growth sustainability and the great recession = Châu Phi, tăng trưởng bền vững và cuộc đại suy thoái / Howard Stein; - Vương quốc Anh:The National Institute of Economic and Social Research, 2015. - 36tr.

Tóm tắt: Tài liệu phân tích, đánh giá tác động của cuộc đại suy thoái toàn cầu 2009 tới nền kinh tế các quốc gia châu Phi, đặc biệt là các quốc gia cận Sahara.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

12) African Economic Growth In A European Mirror: A Historical Perspective = Tăng trưởng kinh tế châu Phi qua lăng kính châu Âu: Một góc nhìn lịch sử / Stephen Broadberry,; Leigh Gardner,; - Houghton Street, London:LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, 2014. - 49tr.

Tóm tắt: Tài liệu đánh giá tăng trưởng kinh tế, thay đổi thể chế… ở các nước châu Phi trong thế kỷ 20

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

13) Age biased technical and organisational change, training employment prospect of older workers = Sự thay đổi tổ chức, vấn đề tuổi tác, đào tạo và triển vọng thị trường lao động của những lao động lớn tuổi / Luc Behaghel; Eve Caroli; Muriel Roger; - Paris:BANQUE DE FRANCE, 2013. - 31tr.

Tóm tắt: Tài liệu phân tích vai trò của đào tạo trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thay đổi kỹ thuật và tổ chức đối với lao động lớn tuổi

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Lao động
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

14) Agglomeration and dispersion in China and ASEAN: A geographical simulation analysis = Sự tích tụ và phân tán ở Trung Quốc và ASEAN: Một phân tích mô phỏng địa lý / Ikumo Isono; Satoru Kumagai; Fukunari Kimura; - Inđônêxia:Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2012. - 25tr.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu mô hình mô phỏng địa lý để phân tích tính kinh tế của cơ sở hạ tầng cứng và mềm cũng như hạn chế rào cản biên giới để tăng trưởng trọn vẹn

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

15) Aggregate fluctuations and international migration = Bất ổn và di cư quốc tế / Michel Beine; Jean-Charles Bricongne; Pauline Bourgeon; - Paris:BANQUE DE FRANCE, 2013. - 54tr.

Tóm tắt: Tài liệu sử duụng một số mô hình kinh tế lượng nhằm đánh giá tác động của di cư quốc tế tới lao động,việc làm và tiền lương của các nước OECD

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Lao động
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

16) Aglobal-to-local model approach to assess future land use dynamics: An application to Vietnam: Potential effects of high climate impact and high economic growth scenarios = Một cách tiếp cận mô hình toàn cầu đến mô hình địa phương để dánh giá động lực sử dụng đất trong tương lai: Ứng dụng ở Việt Nam: Ảnh hưởng tiềm ẩn của tác động khí hậu và các kịch bản tăng trưởng kinh tế / Rutten, Martine; Michiel Van Dijk; - Geneva (Switzerland):2012. - 41 tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế và những vấn đề liên quan
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

17) Agricultural land tenure security under Vietnamese land law: legislative changes and improvements since the economic reform = Bảo đảm quyền sử dụng đất nông nghiệp theo luật đất đai của Việt Nam: thay đổi và cải tiến pháp luật kể từ khi cải cách kinh tế / Huong Lan Nguyen; 2012. - 93 tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

18) Agricultural risk management in the face of climate change = Quản lý rủi ro nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Vikas Choudhary; Tobias Baedeker; Aira Maria Htenas; Jitendra P.Srivastara; // Nghiên cứu của IBRD. - Washington, Mỹ:IBRD, 10/2015. - 60tr.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

19) Agricultural Supply Chains and Farmers Constraints: Welfare Impacts in ECOWAS countries = Chuỗi cung ứng nông nghiệp và hạn chế của nông dân: Tác động của phúc lợi ở các nước ECOWAS / Auteur Nicolas Depetris-Chauvin; Guido Porto; - Paris:Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, 2014. - 110tr.

Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu tác động của cơ cấu thị trường và các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định sản xuất và tiêu dùng của các quốc gia châu Phi

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Thương mại
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

20) Agriculture in the Trans-Pacific Partnership = Nông nghiệp trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương / Mary E. Burfisher; John Dyck; Birgit Meade; Lorraine Mitchell; John Wainio; Steven Zahniser; // Economic Research Report.USDA, 10/2014. - 56tr - s? 176.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hiệp định thương mại
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com