BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

SÁCH : 1055
                 

1) 2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

2) 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

3) 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy = Báo cáo điều hành của Châu Âu về chiến lược phát triển bền vững - Eurostat:2015. - 356tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

4) 21st Century manufacturing = Ngành chế tạo trong thế kỷ 21 / Ludovico Alcorta; John Zysman; Dan Breznitz; Martin Kenney; . - Vienna, Áo:UNIDO, 2013. - 103tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

5) 50 kinh nghiệm quản lý thành công nhất thế giới / Phương Quân; . - H.:Hà Nội, 2004. - 600tr.

Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn 50 kinh nghiệm quản lý thành công nhất thế giới, giúp nhà quản lý có được những định hướng, chiến lược phát triển doanh nghiệp thiết thực nhất.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Quản lý doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

6) A cluster of cholera among patients in a Vietnamese district hospital in 2010 = Cụm bệnh đi tả ở các bệnh viện huyện của VN năm 2010 / Thuan Huu Vo,; Ninh Hoang Le; .2013. - 4 tr.

Tóm tắt: On July 20, 2010, three cases of cholera were reported from a district hospital in Ca Mau province, Vietnam. We investigated the likely source and mode of transmission of the outbreak. All hospitals in the province were requested to notify cases of acute watery diarrhoea. Epidemiological, clinical, and laboratory data were collected. Between July 12 and 22, seven cases with positive culture for Vibrio cholera were identified. Six cases were epidemiologically linked to the index case. Basic infection control practices were not in place at the hospital. Clinicians and public health staff should consider the possibility of nosocomial cholera transmission even in non-endemic areas.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Y tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

7) A culture of growth: The origins of the modern economy = Văn hóa tăng trưởng: Khởi nguồn của kinh tế hiện đại / Joel Mokyr; .Princeton University Press, 2017. - 420tr..

Tóm tắt: Trong cuốn sách này, Mokyr khám phá những thay đổi văn hóa ở châu Âu trong Cách mạng khoa học khác với các sự kiện trong quá khứ và cách những thay đổi này dẫn đến Cách mạng công nghiệp. Ông nói về cách thức tiến hóa văn hóa dẫn đến Khai sáng Công nghiệp...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

8) A discussion on Chinese road of NGOs: Reform and co-governance by society = Thảo luận về con đường phi chính phủ của Trung Quốc: Cải cách và đồng quản lý bởi xã hội / Ming Wang; .Springer, 2017. - 218tr..

Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh quan điểm của tác giả về phát triển NGO ở Trung Quốc bao gồm các bài báo, đánh giá và đề xuất chính sách gần đây. Thông qua thực trạng nghiên cứu hiện tại về NGO và sự phát triển ở Trung Quốc giúp bạn đọc hiểu hơn về cải cách xã hội của Trung Quốc.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

9) A first course in mathematical economics = Khóa học đầu tiên về kinh tế toán học / Sunanda Roy; .Cambridge University Press, 2020. - 366tr..

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu một tập hợp các công cụ và kỹ thuật toán học cần thiết nhất cho sinh viên chuyên ngành kinh tế bậc đại học.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

10) A good news or bad news has greater impact on the Vietnamese stock market? = Tin tốt hay tin xấu có tác dụng lớn hơn đối với thị trường chứng khoán ở Việt nam / Phuong Nguyen Van; .Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61194/, January 2015. - 18 tr.

Tóm tắt: The arrival of news plays an extremely important role in the stock market because it mainly drives the movement of the stock market. In this paper, therefore, we would like to investigate how the Vietnamese stock market responses to the arrival of news via applying the AR – EGARCH in Mean model. Our research result indicates that the arrival of bad news has a greater impact on the conditional volatility than the arrival of good news does. We also found that there exists a positive tradeoff between the stock market returns and conditional volatility in the Vietnamese stock market.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

11) A Linkage between Firm Agglomeration and Poverty Reduction First evidence in Vietnam = Mối liên kết giữa sự tích tụ bền vững và xóa đói giảm nghèo Bằng chứng đầu tiên ở Việt Nam / Long Thanh Giang; Cuong Viet Nguyen ,Tuyen Quang Tran; . - Paris France:IPAG Business School, 2015. - 34 tr.

Tóm tắt: In this paper, we examine the linkage between the firm agglomeration and welfare of local households in Vietnam. We measured the firm agglomeration by per capita firm outputs at the district level, and household welfare by per capita income, expenditure and poverty. We find that the firm agglomeration helps households move from the informal sector to the formal sector. As a result, there is a positive effect of the firm agglomeration on per capita income, per capita expenditure, and poverty reduction, albeit at a small and time-decreasing magnitude. The effect of the firm agglomeration on per capita expenditure tends to be higher for households with male, younger and more educated heads than households with female, older and less educated heads. Households who live in rural areas and do not have crop land are more likely to benefit from the firm agglomeration than those living in urban areas and having cropland.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

12) A Model Immunization Programme to Control Japanese Encephalitis in Viet Nam = Một mô hình Chương trình Tiêm chủng kiểm soát viêm não Nhật Bản tại Việt Nam / Nguyen Thu Yen; Wei Liu,Hoang Duc Hanh,Na Yoon Chang,Tran Nhu Duong,Robert V. Gibbons; . - BANGLADESH:2015. - ISSN 1606-0997.

Tóm tắt: In Viet Nam, an inactivated, mouse brain-derived vaccine for Japanese encephalitis (JE) has been given exclusively to ≤5 years old children in 3 paediatric doses since 1997. However, JE incidence remained high, especially among children aged 5-9 years. We conducted a model JE immunization programme to assess the feasibility and impact of JE vaccine administered to 1-9 year(s) children in 3 standard-dose regi- men: paediatric doses for children aged <3 years and adult doses for those aged ≥3 years. Of the targeted children, 96.2% were immunized with ≥2 doses of the vaccine. Compared to the national immunization programme, JE incidence rate declined sharply in districts with the model programme (11.32 to 0.87 per 100,000 in pre- versus post-vaccination period. The rate of reduction was most significant in the 5-9 years age-group. We recommend a policy change to include 5-9 years old children in the catch-up immuniza-tion campaign and administer a 4th dose to those aged 5-9 years, who had received 3 doses of the vaccine during the first 2-3 years of life.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

13) A Study on Core Curricula for Vocational Teacher Education in Mechanical Engineering and Electrical Engineering within Regional Integrated Context = Nghiên cứu kỳ học cơ bản cho chương trình đào tạo để đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật cơ khí và điện trong bối cảnh hội nhập khu vực / Dadang Kurnia,; Ilhamdaniah; . - Indonesia:Bandung, 12/2012. - 224 tr - ISSN: 2087-4782.

Tóm tắt: Teachers’ quality is determining the quality of education outcomes in general and occupational competence in specific. There is an urgent need to establish programs supporting the improvement of teacher’s professionalism. One possible program is a poststudy, pre-service training for prospective TVET teachers (PTP). This program can be implemented for graduates of TVET teacher training programs after the completion of their study, constitutes a post-study education and training program, implemented during the transition period before prospective teachers carry out their duties in vocational schools independently. This study aims to explore a variety of aspects related to teacher training in Indonesia, Vietnam, China, and Germany, including the basic conditions, outcome of the existing teacher training programs, up to concepts of PTP which already exist or which are, like in the case of Indonesia, still in the planning stage. Collaboration among stakeholders of the pre-service training for prospective TVET teacher is among the aspects to be discussed in this paper. This empirical research in the field coupled with content analysis from various sources of written documents has resulted in various conclusions, which indicate the need for a variety of steps to improve some aspects of the PTP implementation.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Dạy nghề
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

14) Acceptability and impact on anthropometry of a locally developed Ready-to-use therapeutic food in pre-school children in Vietnam = Chấp nhận và ảnh hưởng tới nhân trắc học của thực phẩm chữa bệnh có sẵn tại địa phương đối với trẻ mầm non ở Việt Nam / Tran T Nga; Marie Nguyen,Roger Mathisen,Do TB Hoa,Nguyen H Minh,Jacques Berger; .2013. - 8 tr.

Tóm tắt: In South East Asia, concerns exist about the acceptability of peanut-based Ready-to-Use-Therapeutic-Foods (RUTF) for the treatment of severe acute malnutrition (SAM). Therefore, an alternative, culturally acceptable RUTF made from locally available ingredients and complying with local food traditions and preferences was developed. The current study evaluated its acceptability and impact on anthropometry. Both the commercial Plumpy’nut® and the local produced RUTF were accepted although the harder consistency of the local product might have caused the lower overall acceptance. The promising increase in nutritional status needs to be confirmed in a controlled trial in children with SAM.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Y tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

15) Achieving Low Emissions Growth for Rice Cultivation in Vietnam: A Role for Behavioral Constraints = Đạt tăng trưởng khí thải thấp cho canh tác lúa ở Việt Nam: Vai trò của hạn chế hành vi / Anna Belova.; Tulika Narayan; .2014. - 2 tr.

Tóm tắt:  Estimate marginal abatement cost curves for potential mitigation options in rice:  The use of the short-duration rice variety;  Draining of rice fields or alternate wetting and drying (AWD);  Reduced use of nitrogen;  Use survey data to estimate cost per hectare, yields and net revenues from the mitigation options

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

16) Activity in Acute Public Hospitals in Ireland Annual Report 2011 = Báo cáo hằng năm về hoạt động trong các bệnh viện công cộng 2011 - Ireland:Economic and Social Research Institute, 11/2012. - 210tr.

Tóm tắt: Tổng kết chung con số bệnh nhân xuất viện. Phân tích về sự hoành hành của bệnh tật.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Y tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

17) Activity in Acute Public Hospitals in Ireland Annual Report 2012 = Báo cáo hàng năm về hoạt động trong các bệnh viện công năm 2012 - Ireland:Economic and Social Research Institute, 12/2013. - 212tr - 978 07070 03603.

Tóm tắt: Tổng kết bao quát về việc xuất viện. Phân tích về sự hoành hành của bệnh tật.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Y tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

18) Addressing Stigma and Discrimination in HIV/AIDS Affected Orphans and Vulnerable Children in Vietnam = Chống phân biệt đối xử với trẻ mồ côi ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam / Thi Thu Nga Tran,; Lillian Mwanri; .2013. - 6 tr.

Tóm tắt: Vietnam, like many other developing countries experiences over whelming challenges related to Human Immunodeficiency Virus (HIV) infections, including significant stigma and discrimination of people who are affected by HIV infections. HIV pandemic has resulted in increased numbers of Orphans and Vulnerable Children (OVC). Different strategies are required in addressing these challenges. The aim of this paper is to review the literature and describe interventions aimed to decrease HIV stigma and discrimination in OVC. The focus is to identify aspects of these interventions that are effective in Vietnam. The findings demonstrate that the Vietnam government and international agencies such as the UNAIDS and UNICEF are employing joint strategies to address the growing problems of OVC in the country. This has included increased care and treatment programs, provision of Information-Education-Communication programs, encouraging parents and peers in reducing HIV stigma and discrimination, utilizing Non- Governmental Organisations’ support, and improving policy intervention on HIV stigma and discrimination reduction.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Y tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

19) Advanced macroeconomics = Kinh tế vĩ mô nâng cao / D.Romer; .McGraw Hill, 2012. - 738tr..

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu về kinh tế vĩ mô ở cấp độ nâng cao. Trình bày các lý thuyết chính liên quan đến các câu hỏi trọng tâm của kinh tế vĩ mô. Mục tiêu cung cấp một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này cho những sinh viên nghiên cứu nâng cao hơn về kinh tế vĩ mô và kinh tế tiền tệ.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

20) AEC Vision Post-2015: Is an ASEAN Customs Union Feasible? = AEC Vision Post-2015: Là một Liên minh Hải quan ASEAN khả thi? / Sanchita Basu Das; Rahul Sen ,Sadhana Srivastava; . - Singapor:INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, February 2015. - 48 tr.

Tóm tắt: This paper explores the feasibility of the ASEAN Economic Community (AEC) moving forward to the next step of economic integration, i.e. towards an ASEAN Customs Union (ACU) post-2015. Effectively, the way to progress towards an ASEAN custom Union is by forming it among ASEAN-9 members with Singapore maintaining its existing zero tariff against non-members, thereby creating a Partial ACU. Using applied general equilibrium modelling exercise based on GTAP, the findings suggest that there are potential net positive welfare gains to be collectively reaped by ASEAN if it moves from an AFTA to a partial ACU post-2015. However, not all ASEAN members will individually gain from such an ACU and members may need to potentially devise a mechanism wherein some member country welfare losses in an ACU can be compensated by the members who gain. The paper argues that in spite of political economy challenges due to ASEAN’s unique characteristics and diversity in the levels of economic development among members, such a Partial ACU could be considered by ASEAN leaders due to its strategic imperatives.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề:
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com